Referat fra ordinær generalforsamling 8 maj 2022

Referat fra generalforsamling søndag den 8. maj kl. 10.00

Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 8. maj 2022

Referat fra ordinær generalforsamling på cafeteriet Odden søndag den 8. maj kl. 10.00

Generalforsamlingen blev indledt med en velkomst fra formanden og Tøger Larsens sang – Du danske sommer, jeg elsker dig.   

Herefter gik vi over til         dagsorden,

ad 1   Valg af dirigent

- Efter forslag fra bestyrelsen blev Evald Hansen valgt, Evald takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt.

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 20. juni 2021

- Der var ingen bemærkninger til referatet

ad 3   Formandens beretning.

- Formand Ole Fogh Odgaard aflagde bestyrelses beretning for året 2021. Beretningen blev godkendt med applaus. Beretningen kan ses / læses på vores hjemmeside.

ad 4   Aflæggelse af regnskab for 2021 / samt budget for 2022.

- Grundet forfald fra vores kasserer Torben Andreasen, tog Jens Chr. Eriksen beredvilligt opgaven. Regnskabet udviste et underskud på 143275 mod budget 134255. Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet er lagt op på vores hjemmeside.

  • Budget for 2022 blev gennemgået.

ad 5   Fastsættelse af ordinær kontingent for 2023.

- Bestyrelsen stillede forslag for uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget. 

ad 6   Indkomne forslag

- Der var ingen forslag modtaget.

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

-       På valg er:

  • Torben Andreasen - modtager genvalg. Torben blev genvalgt med applaus.
  • Jens Kre. Eriksen   - modtager ikke genvalg

-       Bestyrelsen stillede forslag for nyvalg af Jens Poulsen, Violvej 74. Jens blev valgt med applaus.

ad 8   Valg af 2 suppleanter.

- Bestyrelsen stillede forslag for 1. suppleant Flemming Hansen, Bellisvej 84 samt for 2. suppleant Lars Klemmensen, Bellisvej 40. De to suppleanter blev valgt med applaus                    .

ad 9   Valg af revisor.

     -   På valg er Maibritt Mehl modtager genvalg, samt Ove Kjærgaard, modtager genvalg.

- De to revisorer blev genvalgt

ad 10 Evt.    

- Fra salen anmodede Lars Klemmensen, Bellisvej 40 om ordret.  Lars bemærkede at kassen nu var tømt så det var nok ikke lige nu at der kunne tænkes på alternativer for, at få hastigheden sænket.

Men på sigte ville og kunne det være en god ide med kummer opsat som en dekorativ del at noget der ville virke hastigheds nedsættende.

- Formanden takkede vores broformand Jens Chr. Eriksen for 18 års tro bestyrelsesarbejde, hvorefter generalforsamlingen rejste sig og gav Jens Chr. og Tove et bifald for deres store indsats.

Dirigent afsluttede dagsorden, hvorefter formanden takkede dirigenten for myndig ledelse og gennemførelse af årets generalforsamling.

Herefter blev vi beværtet med velsmagende smørrebrød øl – vand samt kaffe fra Oddens køkken

Det kan oplyses af vi var 68 fremmødte til generalforsamlingen.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på et senere tidspunkt.

                                                                                               

Bestyrelses beretning for 2021

Bestyrelses beretning for 2021. Aflagt på generalforsamling søndag den 8. maj 2022

Velkommen og tak for jeres fremmøde til vores årlige generalforsamling og denne gang uden Covid 19 restriktioner.

Vi er nu 208 medlemmer i vores forening hvoraf der stadig har været en del handler, hvorfor vi også her gerne vil byde vore nye medlemmer hjertelig velkommen.

Vi kan midt i vores glæde over at mange handler bliver fulgt op med nybygning – tilbygninger eller renovering også konstatere, at der brug for at husker gældende lovgivning.

Vi kan konstatere at vore medlemmers utilfredsheder ofte ender hos bestyrelsen og det er også ok, eftersom en af vores fornemste opgaver er at være talerør over for Lemvig Kommune, men for at der ikke skal være nogen tvivl så er vi i bestyrelsen helst fri for disse uoverensstemmelser – så er du i tvivl om din ret til at bygge/ændre som ønsket – søg teknisk bistand – vores erfaring er at kommunens Teknik og Miljø gerne vil vejlede på forkanten.

Vi har i 2021 haft et noget anderledes år hvor vi som forventet kom ud med et underskuds resultat på - 143 tus.

Hvilket er et resultat af gennemførte investeringer - asfaltering af Violvej samt to drænopgaver på Bellisvej. (6-8 samt 75-88)

Vores kasserer har meddelt os, at der er en del der har hørt vores anmodning om at tilmelde sig PBS, men at vi ikke er helt i mål endnu.

I forbindelse med asfalteringen af Violvej har vi elimineret tre ud af fire problemstillinger, nemlig

- støv – støj – huller og tilbage har vi hastighed.

Vi har fået rigtig – rigtig mange positive tilkendegivelser omkring resultatet men også et par negativ fra observanter på Bellivej.

Vi er i bestyrelsen helt klar på, at der kan være et problem vi er nødt til at gøre noget ved – vi tror dog stadig på at der er en ”vilje” til at køre efter gældende forhold således vi ikke alle skal straffes og generes med vejbump og chikaner. Tiden må vis om vi i bestyrelsen er for naive og derfor må ty til disse gener, vi håber det ikke!   

Kommunalanliggende, på den årlige æblekage møde der afholdes for alle grundejerforeninger i Lemvig kommune. Har vi fremføret problemstillinger omkring

Gjelleroddes udvikling er Covid 19 / Geopark ramt! Forventer at der vi ske noget en gang!!

Manglende vedligehold af planetstien

De stillede forslag fra DN / og LK om vilde rabatter langs Søgårdevejen samt Gjellerodde vej, hvilket vi er stærk modstander af, oversigts forholdene er i forvejen helt utilstrækkelige.

Vores arbejdsdag blev noget beskåret grundet Covid 19 og kom hovedsagelig til at handle om op og nedtagning af vores badebro. Ny måge skræmmer i form at en hornugle med vippe hoved ser ud til at virke.

Noget der berører os alle, men ikke noget der specielt vedrører 2021- en vigtig information omkring vores fremtidige affalds håndtering,

Nomi4S, har oplyst af vi fremover (her i 2022) skal have en ny skraldespand med to rum for sortering i madaffald og restaffald de øvrig 8 sorteringer skal afleveres på en miljøstation, placering af denne vil blive drøftet med de enkelte grundejerforeninger hen over sommeren – vi går efter at den nuværende miljøstation ved Odden også kan blive en del vores affaldssortering.

Der har over året været afholdt 4 bestyrelsesmøde plus alt det løse, når situationer er opstået.

Vores nye bank har desværre lært rigeligt af de store og vi kan så måske glæde os over at de negative renter bliver væsentlig reduceret med årets resultat i ment.

At vores område er unik, er der ingen tvivl om, hvilket også er blevet bekræftet med den store interesse der har været omkring salg og køb. I den forbindelse vil vi gerne sige jer alle tak for jeres respektive indsatser for jeres eget hus, men også for at vi i fællesskab holde området på et flot højt niveau.

Til sidst en stor tak for et godt samarbejde til en meget engageret bestyrelse og ikke mindst til deres ”bedre halvdele”

Tak