Generalforsamling Gjellerodde vandværk

Beretning for 2021

Beretning for Gjellerodde Vandværk 2021. Den 25 feb 2022 Tak for ordet, og velkommen. 2021 har der været et år med 3 afholdte møder, samt en generalforsamling i August. Derudover har der været et møde med kommunen, om vores boringer og de 3 ha der skal være sprøjtefri. En størrelse på erstatningen er ikke afklaret. I 2021 har der været taget 4 vandprøver fordelt over 17/2-21 egenkontrol Vadkærsvej 7 29/06-21 boringskontrol 02/08-21 stikprøve Gjelleroddevej 20 11/11-21 stikprøve Søgårdevejen 17 Der har ikke været nogle bemærkninger til disse prøver. Prøverne kan ses på gjellervand.dk Takstblad for 2022 har været uændret fra 2021. Vi har ikke hørt fra kommunen om den kan godkendes. Den oppumpede mængde blev på 41 200 m3 og den faktureret blev på 37 765m3 hvilket giver et spild på 3 435 m3. Spild i ledningsnettet og rørbrud har derved været under 10 % der ikke udløser en afgift. Over de sidste 6 år har der været stigende forbrug, og set tilbage i denne måned har vi fået nedbør nok til videre forbrug. Der har været i 2021 været rør brud ved Ærensprisvej 8 og Syrenvej 10 og 20 samt 30. Der er skiftet 35 måler og 5 målere er skiftet på grund af frost. Af stophaner er der skiftet 4 stk. Vi har nu i alt 730 forbrugsmåler. De ny tilslutninger der har været er på Porsevej 43A, Violvej 8, Bynkevej 4, 14 samt Syrenvej 2. Der har været foretaget 53 handler 2021 mod 60 stk. i 2020. Normalt er der 10 til 15 handler. Murværket på vandværket er repareret for ca. 10 000 kr. Grundfoss har været og lave service på de 3 pumper der er fra 2006, og dommen var at det er svært at finde reservedele til disse. Et nyt anlæg med 3 pumper koster 134.000 kr. som herefter ønskes. Silhorko har været og se til filteret den 3/11. Af regnskabet for 2021 fremgår det at årets resultat havner på 99.229,56 kr. men når det kommer gennem revisoren ende det på 0 kr. Men det kommer Karsten nærmer ind på. Den venstre side af Myntevej med de nye 60 nye sommerhuse er der ikke noget nyt om. Til sidst vil jeg igen slutte beretningen med at takke bestyrelsen og familien Sørensen for året 2021.

Regnskab 2021

Regnskab - generalforsamling 2021    Se WWW.Gjellervand.d

Driftsregnskab 1/1 til 31/12 2021

Nettoomsætning        
           
Vandafgift     372.184    
Vandskat     239.808    
Andre indtægter   24.209    
Gebyrer     32.400    
Tilslutningsbidrag   70.000    
Vandskat     -239.808    
Reg. Takstmæssig over/underdækning -99.230    
           
      399.563   399.563
Personaleomkosninger      
Lønomkostninger   95.014    
Rejse og befordringsgodtgørelse 0    
           
      95.014   95.014
           
Bruttofortjenste       304.549
           
Produktionsomkostninger      
Kraftforbrug   26.203    
Rep. og vedligeholdelse 63.875    
Vandanlyser   40.828    
Udskiftning stophaner   15.531    
Udgifter tilslutninger   36.956    
           
      183.393   183.393
           
Administrationsomkostninger      
Forsikring     5.501    
Revision     6.600    
Andre administrationsomkostninger 60.548    
           
      72.649   72.649
           
Resultat før af- og nedskrivninger     48.507
           
Afskrivninger       47.376
           
Resultat før financielle poster     1.131
Rente indtægter       1.131
           
Årets resultat       0
           
           
           
           
           
           

AKTIVER

         
Grunde og bygninger       35.163
Driftsmateriel       323.655
           
Anlægsaktiver i alt       358.818
           
Varrebeholdninger       12.050
           
Tilgodehavender        
Tilgodehavender fra salg 52.074    
Andre tilgodehavender 19.577    
           
      71.651   71.651
           
Likvide beholdninger        
Indestående bank   591.050    
           
      591.050   591.050
           
Aktiver i alt       1.033.569
           
           

Passiver

         
           
Takstmæssig overdækning      
Primo     828.547    
takstmæssig over-/underdækning 99.230    
           
Ultimo     927.804   927.804
           
Kortfristet gæld        
Anden gæld       105.765
           
Passiver i alt       1.033.569