Medlems info 16 juli 2022

Brooptagneing 1. Oktober 2022

Vores nye broformand - Jens Poulsen, Violvej 74

Lørdag den 1 oktober kl. 09.00 var vores nye broformand .- Jens på plads med hele holdet for at tage vors badebro op. Med et par flitige hænder der fredag have demonteret alle beslagene blev der sat ny Gjeller rekort. Fra at de fem mand gik i vandet og til at den sidste bensektion var taget op gik der 52 min. 

Rekorten blev godt hjulpet på vej af det det var et tosset vejr med regn og forhodsvis høje bøjger hvilket resulterede i, at de alle ved første bølgeskvulp fik vand i deres vaders.    

Super servering med velsmurte rundstykker og kaffe samt en enkelt til at holde varmen.

Frokosten blev indtaget i et gæstfrit hjem hos Jens og Hanne - tak til jer alle for et fint forløb.

De kom lige forbi --

Ny udstykning vest for Gjelleroddevej / Lykkesgårdsvej

Lemvig Kommune har nu udsendt forslag for ny lokalplan nr 231 omhandlende udstykning af 58 sommerhusgrunde vest for Gjelleroddevej / Lykkesgårdsvej.

I første omgang ser det ud til at projektudvkler Nørgaard Vest vil klargøre og udstykke 35 grunde beliggende fra vejen ved bunkers og nordpå.

Har du lyst til at blive klogere på den nye lokalplan han du se den på vedhæftede link. 

https://dokument.plandata.dk/20_11131630_1656057389520.pdf

PS Høringsperioden er fra den 24 juni og frem til den 19 august.

Ny udstykning vest for Gjelleroddevej/Lykkesgårdsvej

Medlems info.

Nyt fra bestyrelsen

Aller / aller først sæt kryds X i kalenderen til vores arbejdsdag lørdag den 23. april samt til vores generalforsamling søndag den 8. maj.

Vi har her i vinterens løb virkelig kunnet konstatere at den store nedbørsmængde har haft gjort Bellisvej til en hulvej. Hvilket har krævet en stor indsats fra vores vejmand Tak.

Vi har samtidig fået rigtig mange positive tilkendegivelser for den nyasfalterede stamvejs strækning på Violvej, ingen huller -  ingen støj - ingen støv.

Dog må vi endnu en gang henstille til at gældende hastigheds bestemmelser overholdes. Til information er der bestilt en hastigheds kontrol på Bellisvej og Violvej. Hvornår de kommer, vides ikke, med De KOMMER.

Servicemeddelelse – klip i kørekortet ved + 30 % overskridelse = 32 km. pr time. Frakendelse af kørekortet + 100 % overskridelse = 40 km. pr time, herover yderligere mulig konfiskation af køretøjet.

Kommunale anliggender – planetstien er blevet renoveret, mangler dog vores nedkørsel til stranden, hvilket de er blevet gjort opmærksom på.

Der er på nuværende et høringsforslag til spildevandsplan 2021-2028. For vores område betyder der at der skal føres 2 x 400 mm ledninger gennem vores strandareal. Hvilket vi har anmodet om ikke bliver udført i sommerperioden. Se nærmere på https://lemvig.dk/politik/horinger-og-afgoerelser

Vi har fornyet / forlænget vores græsslåningsaftaler på fællesarealerne med nuværende – og er blevet sat i udsigt at arealerne vil stå flotte som tidligere.

Naturrum Gjellerodde får ny luft under vingerne --med en ny ledelse i Geo Park Vestjylland, det bliver omdrejningspunkt i det videre arbejde. Vi er blevet sat i udsigt at projektet bliver genoptaget og at de tidligere interesserede bliver inviteret med til udformningen at projektet.

Økonomi

Vores økonomi gør, at vi kan gennemføre planlagte projekt med asfaltering af stamvejen Bellisvej. Vi har i jan. md. aftalt med NCC at lukke prisaftalen, hvilket har vist sig at være en god ide da prisen på oliebaserede produkt kun er gået en vej siden.

Vi har derfor besluttet at afholde arbejdsdag lørdag den 23. april hvor vi bl. andet hugger beton støbningerne op ved de fire vejbrønde. I efterfølgende uge 17 vil vejgraderen klargøre, -til asfaltering som er aftalt til uge 18. Nærmere detail tidspunkter følger.

Den 8. maj kl. 10.00 er Cafeteriet Odden klar til at modtage os for afholdelse af årets generalforsamling.

***********************************************************************************************************

***********************************************************************************************************

Julen 2021 - Hilsen til jer alle

Kære medlemmer i Dalgaard grundejerforening. 

Tak for året der nu rinder ud og tak for jeres altid positive opbakning og opmærksomhed over for vores fantastiske fristed.

Der er i årets løb blevet udført mange opgaver med hovedvægt på vores arbejdsdag med bro optagning – flis på stien i slugten – oprensning af drænbrønde - ny trappe til stranden og den stadig nødvendige vejvedligehold. 

Vores længe ønskede 1. etape for asfaltering fik vi udført på Violvej – til glæde og fornøjelse for os alle. – Hvis asfalt priserne ikke stikke helt af, har vi etape 2. Bellisvej i sigte til foråret.

Vores hjertestarter på Vandværksbygningen er blevet opgraderet med nye batterier og plader – vi håber aldrig at der bliver brug for den. Hvis du har mulighed og lyst vil vi gerne henlede opmærksomheden på at der altid er plads til en mere som ”hjerteløbere” se

www. https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber 

PS. Husk at aflæse din vandmåler – der er gebyr på kr. 200 for sent aflæst måler!

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.

 

 

 

Siden sidst - 6 okt

Sidste nyt,
Øv - Øv vores opslagstavle på stranden er blevet vandaliseret i perioden mellem torsdag den 30 sep. og onsdag den 5 okt. Det er os en gåde hvem der tilsyneladende har set sig rigtig gal på opslagstavlen og synes den skulle smadres med store sten og en enkelt flise. 
*ER der nogen der har set eller hørt noget vil politiet gerne have brugbare oplysninger.
-anmeldelses journal ID 4597811
 
Plan for flytning af Lemvig Renseanlæg til Harboøre!
Lemvig Vand og Spildevand har fået udarbejdet en plan for linjeføring af  2 x 400 mm kloakledninger fra Lemvig Renseanlæg til Harboøre hvor spildevandet fremadrettet skal rensen-
En af tre linjeføringer betyder at rørene bl. andet vil skulle  graves ned på vores strandareal, vi har fra bestyrelsen gjort opmærksom på at der i perioden  maj - oktober ikke vil kunne arbejdes på arealet da der vil være fuldt belagt med feriegæster.
Er du interesseret kan du se planerne på https://www.lemvig.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser
 
 

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen sep. 2021
 
Byggesager / høring forløb.
Vi har siden vores generalforsamling afholdt et par bestyrelsesmøder hvor vi bl. andet har haft lejlighed til at drøfte nogle byggesager der har været ude i høring. Disse høring anmodninger bliver iværksat af Lemvig Kommune når der er byggesager hvor der søges dispensation - eller hvor der er indgivet klager over nyopførelser fra et eller flere medlemmer i Grundejerforeningen Disse klager er ofte rettet gennem bestyrelsen således de enkelte medlemmer ikke skal stå frem med klagen.  
For at undgå misforståelser eller utilsigtede ubehageligheder skal et godt råd fra bestyrelsen være, at der altid søges faglig bistand inden et evt. byggeri igangsættes. De sager vi har været involveret i har ofte omhandlet afstand til skel - højde på byggeri - anlæg på fællesareal og bebyggelsesprocent.  
 
Fællesarealer / ubebyggede grunde samt hække
Vore vedtægter siger at vore fællesarealer samt ubebyggede grunde skal være klippet her i efteråret senest den 15 sep.
Vi ser desværre mange hække der er i vild vækst både i højde samt i bredde - max højde på hække er 1,8 meter. Hybenhække har en tendens til at blive meget bredt så husk at de også skal klippe ind til max. 50 cm fra skel. 
 
Hastighed på vore veje.
Hastighederne er stadig max 20 km. i timen - husk det er vores fristed så der er rigtig god grund til at lette foden fra speederen. 
 
Badebro Optagning.
Desværre er vi nu nået derhen på året hvor brofolket har planlagt at tager broen op. Men sikken herlig sommer og glæde vi har haft af broen.  Tak til vore badenymfer for at i flittigt at målt og noteret vandtemperaturen til os.
 
Hjertestarter v/ Vandværksbygningen.
Vores hjertestarter er nu fem år gammel hvorfor vi giver den en opgradering med nye batterier og elektroder.  Vi krydser fingre for at det aldrig bliver nødvendig at få den i anvendelse.
 
Nye ejere / nye medlemmer 
Vi har i 2020 fået 26 nye medlemmer og her i 2021 har vi modtaget 18.  Hjertelig velkommen til jer alle, vi håber i bliver glade for jeres ejerskab og at i vil deltage i foreningens aktiviteter. 
Følg os på vores hjemmeside www. Dalgaard-grundejerforening.dk 
 
Økonomi 
Vores økonomi og det afsatte budget ser ud til at følges fint hvorfor vi stadig tror på at vores plan om at få asfalteret stamvejen Bellisvej i 2022. Dog forudsat at asfalt priserne ikke løber løbsk.
 
Vi ønsker jer alle et godt efterår 

Badebro

Broformanden har opsat ny forsøg for at holde - skræmme mågerne væk

- Den glubske hornugle

- spanden og kosten er til fri afbenyttelse hvis der måtte være måge klatter på broen.  

Som yderlige en sommersrevice måler vores morgen "nyfe" badere temperaturen og påfører temperaturen på den ophængte tavle.

Indvielse af Violstamvejen

Tak til alle fremmødte - en overvældende tilslutning af glade sommerhusejere til åbningsaktiviteten for asfalteringen af Violstamvejen.

Formandens tale,

Velkommen - velkommen - og tak for jeres fremmøde, til invielsen af ny vejbelægning på Violstamvejen.

Et mål vi satte os på generalforsamlingen for 3 år siden til kamp mod vand-huller-støv og støj Og efter mange års forbrug af gode penge og hårdt frivillig arbejde med hulfyldning kan vi nu nyde en vedligeholdsfri vej drift.

Tilsvarende vil vores budget give plads for asfaltering af Bellisstamvejen i 2022,

Blot en  bøn - eller kraftig henstilling

Løft speederfoden 20 km er 20 km for alle!!  TÆNK 40 km er efter gældende færdselsregler lig med konfirskation af køretøjet og min 3 års frakendelse af førebevis!!!.

Og nu vil vores altid hjælpsomme og vedholdende vejmand Flemming klippe snoren for markering af vejen - VEJEN ER ÅBEN.

Efter følgende drog kortegen på vejvandring med bilhornet i bund for at søge ly i Madsens carpot til øl - vand og kage.

Tillykke til jer alle

 

Grader på reguleringsopgave
Observations post er besat
Det store maskineri er kørt i stilling
Så er snoren klippet -
Tak for husly og kage

Nyhedsbrev 9. april 2021

Nyhedsbrev april 2021 

Kære medlem i Dalgaard Grundejerforening foråret har meldt sin ankomst, lige som vi kan konstatere at gamle som nye ejere på vores fantastiske plet begynder at røre på sig. 

Alle først vil vi fra bestyrelsen gerne byde alle vore nye medlemmer hjertelig velkommen, vi glæder os meget til at hilse på jer og står selvfølgelig til disposition, hvis der måtte være spørgsmål i forbindelse med jeres medlemskab. 

Nyt fra bestyrelsen, 

Siden vores julehilsen primo dec. har vores vejmand, med løs hjælp, kørt 6 m3 vejgrus i hastigheds- og vandhuller hen over vinteren og foråret. Slamsugeren har været på besøg et par gange og vi har haft en entreprenør på de stejle op/nedkørsler. 

Til vores generalforsamling i 2020 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle indsamle købsønsker af Magnesium klorid, til at binde vejstøvet. Bedste pris i 25 kg sække kr. 150,00

Bestilling senest 18 april til Flemming Borum tlf. 61392540 mail KFBORUM@gmail.com 

Vores nye kasserer Torben Andreasen har med lodder og trisser fået bank og Nets systemerne til at spille med ny navn – øv hvor bøvlet.

Et fromt ønske – vi har omkring 60 medlemmer der ikke har tilmeldt sig PBS hvilket betyder at det ofte er svært at finde ud af hvem det er der har indbetalt. Vi vil derfor høfligst, men bestemt anmode om at alle bliver tilmeldt automatisk betaling via PBS. På forhånd tak.

Der vil blive udsendt en mail med tilmeldingsoplysninger til dem der ikke er registreret som tilmeldt PBS. 

Planlagte – igangsatte entreprenør opgaver.

Der er truffet aftale med OL`S om etablering af ny drænbrønd fra Bellisvej 6 og 8, tilsvarende bliver der lagt ny drænafgang fra brønd Bellisvej 97/99 i stien for tilkobling ved nr. 75. 

Forsøgsvis etableres der 30 x 4 meter belægnings sten med midterfald og brønd, i stejlopkørsel ved Bellisvej 80. Vi er blevet anbefalet løsningen og håber vi permanent på sigt kan få løst problemerne med alle de stejle op/nedkørsler. 

Asfaltering af stamveje Violvej fra indkørsel til forgrening v/ Violvej 122 samt Bellisvej fra indkørsel til krydset v/ Bellisvej 66.

Vi er nu så langt fremme, at vi forventer med vores nuværende økonomi, kan udføre min. en af vejene i år og den sidste næste år. 

PS. Asfaltfirmaerne er sultne, hvorfor vi har fået særdeles fordelagtige priser. 

Kommende arbejdsdag samt generalforsamling har vi planlagt til 1 og 2. maj. 

Arbejdsdag, vel vidende at forsamlings forbuddet omfatter max. 10 personer udendørs har vi planlagt følgende 3 hold af 10 personer på nedenstående opgaver.                       

  1. Badebro opsætning, kl. 09.00 v/ bro opmagasineringen

Tilmelding til Jens Kristen Eriksen mobil 23414528 mail jenskristen54@gmail.com 

  1. Flis trillebøre kørsel i slugte. Kl. 09.00 v/ nedgang til slugten.

Tilmelding til Flemming Borum mobil 61392540 mail KFBORUM@gmail.com 

  1. Grus trillebøre kørsel ved Annette sti samt sti ved Underbjerg.

Tilmelding Preben Hornshøj Mobil 20684991 mail Prebenhornshoj@gmail.com 

  1. Specialopgave, Trappe/sliske ved Violvej adgang til stranden. Børge Madsen med egne udvalgte folk. 
  1. Vores sædvanlige forsyningsvogn vil cirkulere om formiddagen og der vil blive arrangeret frokost på stranden i de tre opdelte 10 mands-/og damegrupper.    

Generalforsamling planlagt til 2. maj hvilket ikke på nuværende er muligt grundet forsamlingsforbuddet. Vi vender tilbage med ny dato så snart der bliver lukket op, for at måtte mødes i en større forsamling.  

Bemærk – bemærk.  Det er nu en sidste mulighed for at få opmærket udstyret inden 1. maj hvor vi afholder vores arbejdsdag og hvor ikke opmærkede enheder vil blive bort skaffet. 

§ 11                De til en hver tid opbevarede henlagte joller og kajakker skal være forsynet med feriebolig vejnavn og nummer.  Ikke opmærkede joller eller kajakker vil ved næstfølgende arbejdsdag blive foranlediget bortskaffet. 

Ved en gennemgang må vi konstatere at der desværre er 5 kajakker – 6 surfbrætter og 4 både der står for at skulle fjernes heriblandt en ”laser jolle”.

Vi må også gøre opmærksom på at der ligger både med navn der ikke kan eller har været ude at sejl gennemflere år – skal de stadig optage plads!!!

Kære medlem i Dalgaard Grundejerforening 

Julen er over os, rundt om os og I os. Modstand er nytteløst, intet kan befri os. Dog er der et, der hjælper en smule, simpelthen selv, at begynde at jule. (sitat af Piet Hein) 

Ja lad os jule og ønske hinanden en glædelig jul og et godt og lykkebringende Coronafrit nytår 

Vi vil se frem til et nyt år med store forventninger til en masse oplevelser på vores skønne plet i bakkernes og bølgernes land. 

Vi ser rigtig meget frem til at byde vores mange nye sommerhusejere hjertelig velkommen og vi ser specielt se frem til at møde jer til vores arbejdsdag og generalforsamling. 

Der er rigtig mange der har fået øje på vores område hvor vi har kunnet registre 26. solgte huse i 2020 – 8 solgte i 2019 og 9 solgte i 2018. Herudover har vi viden om 3 nybygninger samt en masse der har renoveret med et løft til området og med synsglæde for os alle. 

Vi vil på vegne af Dalgaard Grundejerforening ønske jer og jeres familie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

Glade julehilsner fra bestyrelsen 

Dalgaard Grundejerforening

Sidste nyt --

Vi har nu fået afholdt vors generalforsamlingmed 64 deltagere. 

- se referat under faneblad Generalforsamling 2020

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                                                                                                     Lemvig maj 2020

Kære medlem i Dalgaard Grundejerforening 

Vi håber i alle har det godt og at I har styret uden om Coronavirusen der har lagt sin klamme hånd på hele verdenssamfundet.

Vi er alle berørte over situationen og prøver at tage vare for opgaven.  

Vores lille forening havde i første omgang lagt ud med, at vi skulle gennemføre vores arbejdsdag og generalforsamling den 9 – 10 maj.

Det mener Sundhedsstyrelsen / regeringen ikke er nogen god ide, - vi afventer nu klarhed fra Sundhedsstyrelsen/regeringen om hvilke muligheder der er for afvikling af arrangementer for større forsamlinger.

Så snart Sundhedsstyrelsen /regeringen har meldt ud vil vi i bestyrelsen komme med datoer for afvikling af arbejdsdag og generalforsamling. 

Nu er det ikke sådan, at der slet ikke sker noget i området: 

- Lemvig Kommune har sat fremmed entreprenør på opgaven med at renovere og vedligeholde Planetstien, herunder vores nedkørsel til stranden. Vil blive påbegyndt i denne uge 

- bordebænkesæt er kørt fra vinteropbevaring til stranden og vi har indkøbt to nye PLUS sæt. 

- vores broformand samler en lille flok hårdførte mænd, med henblik på at få sat badebroen snarest. 

- vores stamveje vil blive høvlet og tilrettet af en vejgrader inden for nær fremtid. 

- der er  23 medlemmer hvor vi ikke har mail add. på. Vi udsender derfor brev til disse med opfordring ti,l at meddele os din mail add.  Du vil opleve foreningen meget bedre og vi i bestyrelsen har kun det halve arbejde. 

Pas på jer alle og nyd jeres skønne hus på Danmarks bedste område.

 

Brooptagning lørdag den 21 sep. 2019

Efter en sommer med ny gangbro og vanger blev det igen tid for at tage badebroen ned. Badegæster og krappefangere har igen i år haft stor fornøjelse af vores velfungerende badebro og nu her sidst en måge invation der mente de skulle holde til på broen, med et farligt svineri til følge. Hvorfor der skulle en grundig rengøring til inden brofolket kunne tage den ned.

Igen i år fik vi en rigtig god dag ud af forløbet - med morgen friske vaders mænd i vandet og slæberfolket på stranden blev der gået til den indtil kaffepigerne bød på morgen kaffe. Borde bænkesættene blev igen i år kørt op til Dalgaard for vinteropbevaring.

Belønningen for slæbet var en fyrstelig bespisning med guleærter m/ tilbehør og afslutningsvis æblekage. 

PS. Der var ikke et øre der kunne rokkes herefter.

Tak til alle involverede brofolk.   

Kære medlem i Dalgaards grundejerforening

Vi vil fra bestyrelsen gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Tak for året der nu rinder ud, et dejligt år med masser af gode fælles minder i det solbeskinnede Gjellerodde.

Vi ser frem til det nye år og vil glæde os til jeres deltagelse i vores traditionsbundne arbejdsdag og generalforsamling.

Nyt fra Dalgaards Grundejerforening

Gjellerodde Vandværk

Husk – Husk det er senest den 4. januar du skal have aflæst og indsendt din vandmåler stand!

Husk generalforsamlingen er den 22. februar kl. 19.30 på Hotel Lidenlund.

Lemvig Kommune,

Vi oplever at Lemvig Kommune Teknik og Miljø har fået en stigende interesse for området på Gjellerodde. Vi vil derfor opfordre til, at man sikrer sig byggesags godkendelse inden der påbegyndes byggeri.

Se Lokalplan nr. 138-3f. 01-2009 for sommerhusområde ved Gjellerodde, Lemvig,

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1199973_APPROVED_1263813760208.pdf

samt 

www.hegnsloven.dk  udgivet 19 jan 2007

Sti langs Gjelleroddevej til Odden

Sidste nyt fra Lemvig Kommune er at projektet er klar og at entreprenøren står i venteposition – der mangler kun en underskrift fra en enkelt lodsejer.

Vi forventer at projektet vil blive gennemført inden foråret og inden vores mange gæster kommer til området.  

Senest nyt

16-03-2018
Siden sidst
Jan - feb er der udført vejvedligehold på Violvej og Bellisvej. Vejene har lidt meget under den megen nedbør med mange huller tilfølge - I to omgange er der påkørt og afrettet vejgrus.
********************************************************************************
*
1. Niras / OLS har haft 1 års kloakafleveringsforløb
- lugt og støj fra pumpebrønde. Vi er blevet sat i udsigt at der vil blive produceret dæksler som er tætsiddende til karm.
- Violvej dræn ud for nr 4 er beskadiget. OLS udbedrer.
- Violvej. Vejhældning fra nr 72 og ned falder mod syd skal rettes til mod nord.
OLS sætter vejhøvl på opgaven.
- Gjelleroddevej - dræn er beskadiget ved kloakbrønd før nr 52. OLS udbedrer skaden

2. Salg af grundareal til LVS. 12+10 m2 til placerede pumpebrønde.
* LVS har købt 12+10 m2 jord til de placerede pumpebrønde formidles kr 3300,00

3. Dræn langs sti til vandet med afsluttende brønd.
* Langs sti til vandet fra Bellisvej er der udsført render med afsluttende brønde for opsamling af regnvand.

4. Omlægning af dræn og sætning af brønde med sandfang på Bellisvej.
* Bellisvej Dræn ledning ud for nr 83-77 er omlagt - brønde er forsynet med sandfang.
5.Husk - Skraldespande SKAL stå op også når det blæser
6. Fuglefodring med omtanke - VI HAR ROTTER