Vedtægter for Dalgaard Grundejerforening Revideret 7

Vedtægter

§ 1   Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, især i forhold til myndighederne.

§ 2   Foreningens område er det tidligere Tørring kommune som sommerhusområde udlagt, kaldet: Dalgaard området.

§ 3   Som medlemmer optages såvel grunde som husejere inden for foreningens område.

        Jvf. deklaration for området og Lemvig kommunes byplanvedtægt.

§ 4  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der dog ved den første generalforsamling ved lodtrækning afgår 2 medlemmer.

Bestyrelses vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 5  Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt ved bestyrelsesvalg. Dog kan intet medlem stemme med mere end 5 fuldmagter. Fuldmagterne skal indgives til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

§ 6  Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

§ 7  Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Valget er gælder for 2 år.

§ 8  Kontingentet fastsætte af generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed.

§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes i maj/juni måned. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om foreningens virke, og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne samt 2 suppleanter. Som suppleanter anses de foreslåede medlemmer valgt, der opnår de højeste stemmeantal efter de bestyrelsesvalgte. Generalforsamlingen vælger på samme måde revisorer og revisorsuppleant.

§ 10  Grundejere af ubebyggede grunde er forpligtet til at slå disse grunde mindst 2 gange årligt. Det skal ske i tidsrummet 1.-15 juni og 1.-15 september. Overholdes dette ikke, vil grundene blive slået på ejers regning. Foreningens friarealer vil blive holdt slået efter samme tidsterminer.

§ 11 De til en hvertid opbevarede henlagte joller og kajakker skal være forsynet med feriebolig vejnavn og nummer.  Ikke opmærkede joller eller kajakker vil ved næstfølgende arbejdsdag blive foranlediget bortskaffet.

§ 12  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelses flertal anser det for påkrævet, eller såfremt mindst 30 % af medlemmerne fremsætter begæring herom, ledsaget af dagsorden.

§ 13   Indkaldelse til generalforsamling sker mindst 10 dage forinden ved udsendelse af dagsorden via mail til medlemmerne.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts måned.

Medlemmer der ikke har mail add. Vil ved henvendelse til bestyrelsen, blive tilbudt udsendelse pr brev.

Alternativ kan de afhentes ved bestyrelsen eller aflæses på hjemmesiden www. Dalgaard-grundejerforening.dk

Eller læses på opslagstavlen på stranden.

§ 14   

Opkrævning af kontingent sker ved indbetaling via PBS-tilmelding. Beløbet opkræves i første kvartal af regnskabsåret, og restancer overgives til inkasso.

§ 15    Foreningen kan kun ophæves ved 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, når mindst 50 % af de afgivne stemmer er for.

§ 16    Ved foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til forskønnelse af området efter de på den sidste generalforsamling mødtes skøn. 

 

** § 14 er revideret/ tilføjet og godkendt på  ordinær generalforsamling den 20 juni. 2021 

** Efter tinglyst deklaration er samtlige grunde- og husejere i fritidsområdet pligtiget til at være medlem af grundejerforeningen.