Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling søndag den 20. juni 2021

Referat fra generalforsamling på cafeteriet ”Odden” søndag den 20. juni kl. 10.00.

ad 1   Valg af dirigent 

 • Efter forslag fra bestyrelsen blev Evald Hansen valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. 

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 6. sep. 2020 

 • Der var ingen bemærkninger til referatet. 

ad 3   Formandens beretning. 

 • Formand Ole Fogh Odgaard aflagt bestyrelses beretning for året 2020. Beretningen blev godkendt med applaus. Beretningen kan ses / læses på vores hjemmeside. 

ad 4   Aflæggelse af regnskab / samt budget for 2021 

 • Kasserer Torben Andreasen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regskabet udviste et overskud på kr. 61410,78 mod budget kr. 55150,00. Regnskabet blev godkendt.
 • Budget for 2021 blev gennemgået. 

ad 5   Fastsættelse af ordinær kontingent for 2022. 

 • Bestyrelsen stillede forslag for uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget 

ad 6   Indkomne forslag 

ad 6 a Bestyrelsen stiller forslag for vedtægtsændring i §14 fra Opkrævning af kontingent sker ved indbetaling på girokort der udsendes.

Ændres til Opkrævning af kontingent sker ved indbetaling via PBS-tilmelding.

 • Forslagte blev vedtaget. 

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

 • Preben Hornshøj    - modtager genvalg—blev genvalgt
 • Flemming Borum    - modtager genvalg—blev genvalgt.
 • Ole Fogh Odgaard - modtager genvalg—blev genvalgt. 

ad 8   Valg af 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår 

 • Tove Grøgerchen, blev valgt.
 • Jens Povlsen, blev valgt 

ad 9   Valg af 2 revisor. Bestyrelsen foreslår,

 • Ove Kjærgaard, samt Maibritt Mehl. Blev valgt 

ad 10 Evt.    

 • Der blev fra salen stillet forslag for undersøgelse om muligt
  • at få etableret gelænder på vores badebro, forslag stillet af Jens Peder Toft
  • at få etableret en stige midtvejs på broen, ved en af de sidehængte platforme.
  • at få sikret bedre udkørsels forhold fra Klintevej. Handler om utilsigtet størrelse af Hybenhæk ved Klintevej nr. 2. Forslag stillet af Flemming Kristiansen   
  • Det blev oplyst at Lemvig Vand planlægger at fremføre 2 x 400 mm kloakledninger gennem vores fælles strandareal ultimo 2021 primo 2022
  • Gjelleodde vandværk afholder generalforsamling den 20. aug med tilmelding senest den 13. aug. 

Dirigenten afsluttede dagsorden, hvorefter formanden takkede dirigenten for myndig ledelse og gennemførelse af årets generalforsamling. 

Herefter blev vi beværtet med velsmagende smørbrød med øl – vand samt kaffe fra Oddens køkken. 

Det kan oplyses at vi var 57 fremmødte til generalforsamlingen. 

Den nyvalgte bestyrelse konstiterede sig efterfølgende med uændrede bestyrelsesposter.

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

Bestyrelses beretning for 2020. Aflagt på generalforsamling søndag den 20. juni 2021

Tak for jeres fremmøde – og tak for at i alle stadig respekterer og tager hånd om restriktionerne omkring Covid 19.

Vi er 209 medlemmer i vores forening hvoraf der har været udskiftning i ejerforhold på ikke mindre en 26 i 2020. På nuværende er der kun 2 grunde der ikke er bebygget.

Vi har i 2020 haft et godt og roligt år hvor vi som forventet kommer ud med et resultat på godt 61 tus. Hvilket er et resultat af vores kontingent stigning for opsparing til asfaltering af vore hovedstamveje samt et vedholdende fokus på vore omkostninger.

Vores kasserer har opgjort at i 2020 har vi modtaget 164 kontingent indbetalinger via PBS og at vi stadig har 44 der indbetaler via Indbetalingskort. Vi henstiller høfligst, at alle får sig tilmeldt PBS da der er svært og tidskrævende at inficerer indbetalingskortene.

Vedligehold af vore fællesarealer - veje – dræn og græsslåning har igen i år været tunge omkostningsposter hvoraf vejrenoveringen med Holstebro grader og 31 tons grus vægter meget.

Der har over året været et par oprensninger og spuling af dræn.

Høflig anmodning – hastighed på vore vejer er stadig 20 km pr. time! – hunde føres i snor og man samler op – og middags ro ingen plæneklip i weekend mellem kl. 12 -14 – og til de yngre generationer lad jeres transportable monster højtalere blive hjemme.

Kommunalanliggende, Gjelleroddes udvikling er Covid 19 / Geopark ramt!

Vores arbejdsdag blev noget beskåret grundet Covid 19 og kom hovedsagelig til at handle om op og nedtagning af vores badebro. Herunder en super fin nyskabelse i form af en brobænk med tøj net.

Der har været forsøgt med ørnedrager for om vi kunne mindske mågerne svineri på broen – vi må dog konstatere at det anskaffede udstyr slet ikke lever op til den vestjyske blæst.

Der blev anskaffet 2 nye borde bænkesæt og hele bestyrelsen med dygtige medhjælpere fik malet de øvrige bænke samt affaldsstativer. Tak piger.

Årets generalforsamling blev dyrere end sædvane grundet de stramme regler om ”afspritning”

Der har over året været afholdt 4 bestyrelsesmøde plus alt det løse, når situationer er opstået.

Vores nye bank har desværre lært rigeligt af de store og vi må konstatere at vores Nets og bank gebyrer nu tilsammen udgør 4.5 tus.

At vores område er unik, er der ingen tvivl om, hvilket også er blevet bekræftet med den store interesse der har været omkring salg og køb. I den forbindelse vil vi gerne sige jer alle tak for jeres respektive indsatser for jeres eget hus, men også for at vi i fællesskab holde området på et flot højt niveau.

Specielt vi gerne takke Anette og Oluf på Dalgaard for at vi år efter år må vinteropbevare vore borde/bænkesæt hos jer.

Til sidst en stor tak for et godt samarbejde til en meget engageret bestyrelse og ikke mindst til deres ”bedre halvdele”

Tak for det.

Referat fra generalforsamling 2018

              

Lemvig den 6. maj 2018

 Referat fra generalforsamling Cafeteriet ” Odden ” søndag den 6. maj    kl. 10.00

Med solskin og høj blå himmel blev der budt velkommen til årets generalforsamling som blev indledt med Thøger Larsens sang ”Du danske sommer, jeg elsker dig”.

Dagsorden:

ad 1   Valg af dirigent

 • Efter forslag fra bestyrelsen blev Jens Erik Stigaard valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. Der er ikke indleveret fuldmagter. Punkter til den udsendte dagsorden blev gennemgået.         

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 7. maj 2017

 • Der var ingen bemærkninger.

ad 3   Betyrelsens beretning. Omfatter områder som,

 • Formand Ole Fogh Odgaard aflagde beretning for året 2017. Beretningen blev godkendt med applaus. Se vedlagte /nedenstående bilag Bestyrelsesberetning 2017
  • Der var opfordring fra Erik Osmundsen Violvej 58 – Henning Sand Violvej 62 samt Finn Bevensee Violvej 90, til at vi lægger flere kræfter og økonomi i vedligehold af vore vej herunder at sidevejene fik samme prioritet som stamvejene med grus og vejhøvl.
  • Carsten Granskov Klintevej 11. bemærkede at risten ved nedkørslen til stranden er meget stejl.
   • Årsagen til ristens hældning er at dens opgav er at fange vandet inden det løber ned af stien med ødelæggende effekt til følge.        
   • Bestyrelsen har hørt budskabet omkring vejvedligehold og er meget enige i kommentarerne. Mulighederne er direkte sammenhængende med foreningens økonomi.

ad 4   Aflæggelse af regnskab

 • Kasserer Evald Hansen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regnskabet udviste et underskud på kr. 37814,47. mod budget et stort 0,00. Underskuddet er bl. Andet grundet omlægning af drænledning - etablering af brønde og afløbsrende på stien til stranden. Det blev bemærket at Lemvig Kommune deltager med kr. 18750,00 som først er indgået efter regnskabsafslutning.
 • Budget for 2018 blev gennemgået. Regnskab og budget blev vedtaget.

ad 5   Fastsættelse af kontingent for 2019.

-       Bestyrelsen stiller I forslag, - kontingent stigning med kr. 200,00 til kr. 700,00 pr år.

 • Bestyrelsen motiverede forslaget med ønske om opsparing til større opgaver. Herunder alm. prisudvikling
  • Bl. Andet blev der nævnt - Drænopgave langs Gjelleroddevej, nødvendiggjort af udsigten til at den sikrede sti vil blive etableret.
  • Fælles postkasse anlæg ved indfaldsvejene.
  • Sommer pavillon på stranden – grill sted.
  • Yderligere asfaltering.
 • Forslaget blev godt modtaget og generalforsamlingen vedtog stigningen.                                  

ad 6   Indkomne forslag

-       Der var ingen forslag modtaget.

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

-       På valg er:

 • Jens Krestian Eriksen - modtager genvalg.
 • Evald Hansen              - modtager genvalg.

-       Jens Kristian Eriksen og Evald Hansen blev genvalgt

ad 8   Valg af 2 suppleanter

-        Nuværende suppleanter er

 • Annette Johansen
 • Tove Grøgerchen

-       Anette Johansen og Tove Grøgerchen blev genvalgt.                                                                                                                                                         

ad 9   Valg af revisor. På valg er Ove Kjærgaard, modtager genvalg.

-       Ove Kjærgaard blev genvalgt

ad 10 EVT.  

 • Bestyrelsen arbejder med lovpligtig registrering af – Privatlivs politik som går ud på at alle medlemmer af Dalgaards Grundejerforening har afgivet og accepteret registrering af disse.
  • Hanne Poulsen Violvej 74, har arbejdet proffecionelt med problemstillingen og vil gerne være behjælpelig med forslag for tiltag der sikrer opfyldelse af ny lov. 

 

Bestyrelses beretning for 2017

Betyrelses beretning for 2017.

Vi er nu mødt talstærkt op til årets generalforsamling, det vidner om en stor ægte interesse for vores skønne område - tak for det

– der skal gøres status på årets indsatser, såvel de fysiske udfordringer som de økonomiske konsekvenser.

Vi har i 2017 haft 4 bestyrelsesmøder og en del snakke sammen møder hen over året.

I store træk har vi arbejdet med:

Fællesarealer, vores ændrede datoer for græsslåningen på vores fællesarealer to gange årligt fungerer rigtig godt sammen med, at de grundejere der støder op til fællesarealer, giver en ekstra hånd med. Lige som alle, tager ejerskab for græsarealerne langs med vore veje.

Græsarealerne langs Gjelleroddevej og på strandarealet har gennem året været veltrimmede.

Vores sprøjtemand drager ligeledes omsorg (inden for lovens rammer) for vi holder arealerne fri for de værste ukrudtsplanter.   

Vi kan konstatere, at næsten alle ejere af de ubebyggede grunde, har fået en slånings aftale og græsslåning heraf.

Der har gennem året ingen klager været over træer eller hæk højder, – herligt at der vises og udøves forståelse for og fra alle. Så mangler vi blot lige de sidste fastgørelser, af de lavt flyvende skrallespande så vores halv tamme ræv ikke spreder køkkenaffaldet

Kloakeringen er et overstået kapitel og vi må konstatere at det virker upåklageligt. Vi har netop deltaget i 1 års afleveringsforløb med Niras - LVS og OLS hvor vi fik rettet og udarbejdet konstaterede mangler. Ydermere har LVS leveret et ny dæksel, således at pumpebrønden ved Violvej er blevet helt tæt og lugt fri.

Arealerne 22 m2, hvor de to pumpebrønde er placeret er blevet eksproprieret, vi har modtaget kr. 3300,00 herfor

Omkring vores drænledninger har vi fået omlagt ca 100 m. hvor ledningen havde bagfald. Vi har ligeledes fået etableret brønde med tilløbs render langs vejen til stranden, -strækningen har bestået sin prøve og har holdt til den megen nedbør her i vinter. Lemvig Kommune har bidraget med det økonomiske.

Drænsystemet langs Gjelleroddevej fra Violvej har haft besøg af slamsugeren, hvilket har haft en rigtig god virkning.

Vores vejnet har i efteråret og vinteren lidt meget over den megen nedbør, hvor vores vejmand udover en stor egen indsats har fået påkørt og afrettet vejgrus på begge stamveje.

Arbejdsdagen sidste år d. 6. maj 2017, var en rigtig dejlig dag, med mange positive mennesker. Vi fik lavet en masse, som har forbedret og forskønnet området.

Og heldigvis vil vi også næste år kunne høre at arbejdsdagen den 5. maj 2018 forløb særdeles godt, med udførelse af fine projekter.  Ja selv badebroen blev indviet på dagen med en tur i fjorden.

I efteråret måtte vores brofolk kæmpe bravt med ekstremt højvande, -for at få badebroen op. Men gennem flere omgang lykkedes det dog til sidst – dog med vandfyldte vaders til følge.

Vi har i forbindelse med vores badebro og dens vedligehold modtaget en helt specielt gæstus fra vores broformand og hans søn Micael der over flere weekender her i foråret har fremstillet 10 nye alu. vanger til vores badebro. Vangerne er i pensionist vægt venligt materiale. Der ligger rigtig mange arbejdstimer og tekniske hjælpemidler heri. Vi har ingen medaljer men vil gerne på foreningens vegne overbragt en venlig hilsen til dem begge for indsatsen - TAK 

Gennem mange år har det været et stort ønske om sikring af vejstrækningen fra Klintevej til Odden.

I 2016 tog vi initiativ til en samlet skriftlig henvendelse til Lemvig Kommune fra de fire grundejerforeninger på Gjellerodde.

Med hyppige intervaller gennem årene har vi skrevet og ringet med opfølgning

Og så nu - har Lemvig Kommune meddelt os at tegningsmaterielet er sendt til landmåler og projektet vil blive gennemført. Hvis det kan nås bliver det inden sommerferie ellers senest i efteråret 2018. Herligt.

Projekt ”Naturrum Gjellerodde”

Bestyrelserne for alle fire grundejerforeninger + hyrder + Odden + Gjellergård + jægere + digelag + fiskere har i 2017 været en del af projektet der er udarbejdet som oplæg. Kommunens naturvejleder Jens Hedevang arbejder videre på oplægget der indeholder forslag som-.  

Ny tilplantning af skovene – en hundeskov - nye sheltere - en sti rundt om Gjeller sø. – renovering af Moster Puttes hus - etablering af toiletfaciliteter. Og kun en kørevej.

I to omgang har vi haft heste på græs i slugten til glæde for mange -når de blot blev inden for indhegningen.  Vi ville gerne have afgræsset slugten og om muligt få en bedre flora og fauna i slugten. Det er vist nok lykkedes et stykke af vejen.

At vores område til stadighed bliver løftet og at det er unikt, er der ingen tvivl – i den forbindelse vil jeg også gerne rette en stor tak til Sussanne og Bruno her på Odden for deres bidrag – det er flot som i driver stedet og vi glæder os over de til stadighed vedligeholdte bygninger.

Til sidst -en stor tak for godt samarbejde til en meget engageret bestyrelse og deres ”bedre halvdele”.

 TAK FOR DET.