Dalgaard Grundejerforening

Uddrag fra lokalplanen / beplantning

**Rundt i hele området er der steder, hvor hækkene er voldsomt høje og brede, nogle steder giver det problemer med at kunne passere, det er både på stikveje og ud mod grønne områder og stier.

Andre steder tager bevoksningen udsigt fra andre, flere har klaget over det.

Vi gør derfor – igen – igen -- opmærksom på, at såvel hegnslov som lokalplan foreskriver en max. højde på 1,8 m i skel, lokalplanen foreskriver også, at AL beplantning, der ved planens vedtagellse i december 2009 var max. 1,8 m høj, IKKE må blive højere end 1,8 m.

Ud mod stier, veje og grønne områder skal hækkene klippes helt ind til skel.

Tag nu og vis hensyn til naboer og andre medlemmer, der er generet af forholdene og få skåret bevoksningen ned og ind.

**************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************

Grundejerforeningen og dermed bestyrelsen har ingen myndighed i forhold til opståede tvister omkring hegn.

Men vil gerne argumentere for og anmode om, at der vises og tages mest muligt hensyn til naboer, specielt når det drejer sig om gener i forbindelse med udsigt fra bagved liggende matrikler.   

Nedenstående henvises der til de lovbestemmelser der findes og administres efter fra kommunens side. 

Uddrag fra Lokalplan 138 Gjeller Odde – Lemvig Kommune

§ 9 Ubebyggede arealer og beplantning

9.1 Terrænregulering må kun ske efter Kommunalbestyrelsens særlige godkendelse.

9.2 Ingen beplantning i lokalplanområdet må overstige en højde af 1,8 m. Hegn mod naboskel, vejskel og fælles opholdsarealer må kun etableres som grønne levende hegn i en højde af maximalt 1,8 m.

9.3 Der må ikke opføres faste hegn inden for lokalplanens område, bortset fra afskærmning af terrasser og solgårde samt ved bygninger udlagt til butiksformål.

9.4 Hegn, der udføres som læskærme i forbindelse med terrasser og solgårde skal etableres som enten levende eller faste hegn. Disse må kun opføres i kontakt til bebyggelsen og skal udføres i træ eller i samme materiale som bebyggelsens ydervægge.

9.5 Både må ikke oplagres på grundene, mindre fartøjer med en højde på max. 1 m. er dog undtaget. Campingvogne og lignende må kun opstilles på grundene, når de er indregistrerede og kun i kortvarige ferieperioder, week-ends og lign.

9.6 Parcelejerne skal uden erstatning tåle, at der visse steder lægges vejskråninger ind på parcellerne.

Det bemærkes til ovenstående at lokalplan ikke kan regulere eksisterende lovlige forhold. Hvilket betyder, at den beplantning som var etableret på det tidspunkt da forslaget til lokalplanen blev offentliggjort kan beholdes.

Forslaget til lokalplan nr. 138 blev offentliggjort den 30.06-2009 og havde retsvirkning fra denne dag. Så det er den beplantning som er etableret efter denne dato, som er omfattet af bestemmelsen om maksimal højde på 1,8 meter.

Myndighed på området er Lemvig Kommune. Her kan man henvende sig og få foretagte et hegnssyn.

Et hegnsyn koster 1800kr. (indeksreguleres hvert år) og det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnsynet.

** Generel kan der henvises til Lov om hegn. Jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19 jan 2007

-       www.hegnsloven.dk