Dalgaard Grundejerforening

Generalforsamling Gjellerodde vandværk

Beretning for 2021

Beretning for Gjellerodde Vandværk 2021. Den 25 feb 2022 Tak for ordet, og velkommen. 2021 har der været et år med 3 afholdte møder, samt en generalforsamling i August. Derudover har der været et møde med kommunen, om vores boringer og de 3 ha der skal være sprøjtefri. En størrelse på erstatningen er ikke afklaret. I 2021 har der været taget 4 vandprøver fordelt over 17/2-21 egenkontrol Vadkærsvej 7 29/06-21 boringskontrol 02/08-21 stikprøve Gjelleroddevej 20 11/11-21 stikprøve Søgårdevejen 17 Der har ikke været nogle bemærkninger til disse prøver. Prøverne kan ses på gjellervand.dk Takstblad for 2022 har været uændret fra 2021. Vi har ikke hørt fra kommunen om den kan godkendes. Den oppumpede mængde blev på 41 200 m3 og den faktureret blev på 37 765m3 hvilket giver et spild på 3 435 m3. Spild i ledningsnettet og rørbrud har derved været under 10 % der ikke udløser en afgift. Over de sidste 6 år har der været stigende forbrug, og set tilbage i denne måned har vi fået nedbør nok til videre forbrug. Der har været i 2021 været rør brud ved Ærensprisvej 8 og Syrenvej 10 og 20 samt 30. Der er skiftet 35 måler og 5 målere er skiftet på grund af frost. Af stophaner er der skiftet 4 stk. Vi har nu i alt 730 forbrugsmåler. De ny tilslutninger der har været er på Porsevej 43A, Violvej 8, Bynkevej 4, 14 samt Syrenvej 2. Der har været foretaget 53 handler 2021 mod 60 stk. i 2020. Normalt er der 10 til 15 handler. Murværket på vandværket er repareret for ca. 10 000 kr. Grundfoss har været og lave service på de 3 pumper der er fra 2006, og dommen var at det er svært at finde reservedele til disse. Et nyt anlæg med 3 pumper koster 134.000 kr. som herefter ønskes. Silhorko har været og se til filteret den 3/11. Af regnskabet for 2021 fremgår det at årets resultat havner på 99.229,56 kr. men når det kommer gennem revisoren ende det på 0 kr. Men det kommer Karsten nærmer ind på. Den venstre side af Myntevej med de nye 60 nye sommerhuse er der ikke noget nyt om. Til sidst vil jeg igen slutte beretningen med at takke bestyrelsen og familien Sørensen for året 2021.

Regnskab 2021

Regnskab - generalforsamling 2021    Se WWW.Gjellervand.d

Driftsregnskab 1/1 til 31/12 2021

Nettoomsætning

Vandafgift

Vandskat

Andre indtægter

Gebyrer

Tilslutningsbidrag

Vandskat

Reg. Takstmæssig over/underdækning

Personaleomkosninger

Lønomkostninger

Rejse og befordringsgodtgørelse

Bruttofortjenste

Produktionsomkostninger

Kraftforbrug

Rep. og vedligeholdelse

Vandanlyser

Udskiftning stophaner

Udgifter tilslutninger

Administrationsomkostninger

Forsikring

Revision

Andre administrationsomkostninger

Resultat før af- og nedskrivninger

Afskrivninger

Resultat før financielle poster

Rente indtægter

Årets resultat

AKTIVER

Grunde og bygninger

Driftsmateriel

Anlægsaktiver i alt

Varrebeholdninger

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg

Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

Indestående bank

Aktiver i alt

Passiver

Takstmæssig overdækning

Primo

takstmæssig over-/underdækning

Ultimo

Kortfristet gæld

Anden gæld

Passiver i alt

372.184

239.808

24.209

32.400

70.000

-239.808

-99.230

399.563

95.014

0

95.014

26.203

63.875

40.828

15.531

36.956

183.393

5.501

6.600

60.548

72.649

52.074

19.577

71.651

591.050

591.050

828.547

99.230

927.804

399.563

95.014

304.549

183.393

72.649

48.507

47.376

1.131

1.131

0

35.163

323.655

358.818

12.050

71.651

591.050

1.033.569

927.804

105.765

1.033.569