Generalforsamling 20 juni 2021

Generalforsamling 20 juni 2021 - referat samt beretning

Referat fra generalforsamling søndag den 20. juni 2021

Referat fra generalforsamling på cafeteriet ”Odden” søndag den 20. juni kl. 10.00.

ad 1   Valg af dirigent 

 • Efter forslag fra bestyrelsen blev Evald Hansen valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. 

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 6. sep. 2020 

 • Der var ingen bemærkninger til referatet. 

ad 3   Formandens beretning. 

 • Formand Ole Fogh Odgaard aflagt bestyrelses beretning for året 2020. Beretningen blev godkendt med applaus. Beretningen kan ses / læses på vores hjemmeside. 

ad 4   Aflæggelse af regnskab / samt budget for 2021 

 • Kasserer Torben Andreasen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regskabet udviste et overskud på kr. 61410,78 mod budget kr. 55150,00. Regnskabet blev godkendt.
 • Budget for 2021 blev gennemgået. 

ad 5   Fastsættelse af ordinær kontingent for 2022. 

 • Bestyrelsen stillede forslag for uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget 

ad 6   Indkomne forslag 

ad 6 a Bestyrelsen stiller forslag for vedtægtsændring i §14 fra Opkrævning af kontingent sker ved indbetaling på girokort der udsendes.

Ændres til Opkrævning af kontingent sker ved indbetaling via PBS-tilmelding.

 • Forslagte blev vedtaget. 

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

 • Preben Hornshøj    - modtager genvalg—blev genvalgt
 • Flemming Borum    - modtager genvalg—blev genvalgt.
 • Ole Fogh Odgaard - modtager genvalg—blev genvalgt. 

ad 8   Valg af 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår 

 • Tove Grøgerchen, blev valgt.
 • Jens Povlsen, blev valgt 

ad 9   Valg af 2 revisor. Bestyrelsen foreslår,

 • Ove Kjærgaard, samt Maibritt Mehl. Blev valgt 

ad 10 Evt.    

 • Der blev fra salen stillet forslag for undersøgelse om muligt
  • at få etableret gelænder på vores badebro, forslag stillet af Jens Peder Toft
  • at få etableret en stige midtvejs på broen, ved en af de sidehængte platforme.
  • at få sikret bedre udkørsels forhold fra Klintevej. Handler om utilsigtet størrelse af Hybenhæk ved Klintevej nr. 2. Forslag stillet af Flemming Kristiansen   
  • Det blev oplyst at Lemvig Vand planlægger at fremføre 2 x 400 mm kloakledninger gennem vores fælles strandareal ultimo 2021 primo 2022
  • Gjelleodde vandværk afholder generalforsamling den 20. aug med tilmelding senest den 13. aug. 

Dirigenten afsluttede dagsorden, hvorefter formanden takkede dirigenten for myndig ledelse og gennemførelse af årets generalforsamling. 

Herefter blev vi beværtet med velsmagende smørbrød med øl – vand samt kaffe fra Oddens køkken. 

Det kan oplyses at vi var 57 fremmødte til generalforsamlingen. 

Den nyvalgte bestyrelse konstiterede sig efterfølgende med uændrede bestyrelsesposter.

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

Bestyrelses beretning for 2020. Aflagt på generalforsamling søndag den 20. juni 2021

Tak for jeres fremmøde – og tak for at i alle stadig respekterer og tager hånd om restriktionerne omkring Covid 19.

Vi er 209 medlemmer i vores forening hvoraf der har været udskiftning i ejerforhold på ikke mindre en 26 i 2020. På nuværende er der kun 2 grunde der ikke er bebygget.

Vi har i 2020 haft et godt og roligt år hvor vi som forventet kommer ud med et resultat på godt 61 tus. Hvilket er et resultat af vores kontingent stigning for opsparing til asfaltering af vore hovedstamveje samt et vedholdende fokus på vore omkostninger.

Vores kasserer har opgjort at i 2020 har vi modtaget 164 kontingent indbetalinger via PBS og at vi stadig har 44 der indbetaler via Indbetalingskort. Vi henstiller høfligst, at alle får sig tilmeldt PBS da der er svært og tidskrævende at inficerer indbetalingskortene.

Vedligehold af vore fællesarealer - veje – dræn og græsslåning har igen i år været tunge omkostningsposter hvoraf vejrenoveringen med Holstebro grader og 31 tons grus vægter meget.

Der har over året været et par oprensninger og spuling af dræn.

Høflig anmodning – hastighed på vore vejer er stadig 20 km pr. time! – hunde føres i snor og man samler op – og middags ro ingen plæneklip i weekend mellem kl. 12 -14 – og til de yngre generationer lad jeres transportable monster højtalere blive hjemme.

Kommunalanliggende, Gjelleroddes udvikling er Covid 19 / Geopark ramt!

Vores arbejdsdag blev noget beskåret grundet Covid 19 og kom hovedsagelig til at handle om op og nedtagning af vores badebro. Herunder en super fin nyskabelse i form af en brobænk med tøj net.

Der har været forsøgt med ørnedrager for om vi kunne mindske mågerne svineri på broen – vi må dog konstatere at det anskaffede udstyr slet ikke lever op til den vestjyske blæst.

Der blev anskaffet 2 nye borde bænkesæt og hele bestyrelsen med dygtige medhjælpere fik malet de øvrige bænke samt affaldsstativer. Tak piger.

Årets generalforsamling blev dyrere end sædvane grundet de stramme regler om ”afspritning”

Der har over året været afholdt 4 bestyrelsesmøde plus alt det løse, når situationer er opstået.

Vores nye bank har desværre lært rigeligt af de store og vi må konstatere at vores Nets og bank gebyrer nu tilsammen udgør 4.5 tus.

At vores område er unik, er der ingen tvivl om, hvilket også er blevet bekræftet med den store interesse der har været omkring salg og køb. I den forbindelse vil vi gerne sige jer alle tak for jeres respektive indsatser for jeres eget hus, men også for at vi i fællesskab holde området på et flot højt niveau.

Specielt vi gerne takke Anette og Oluf på Dalgaard for at vi år efter år må vinteropbevare vore borde/bænkesæt hos jer.

Til sidst en stor tak for et godt samarbejde til en meget engageret bestyrelse og ikke mindst til deres ”bedre halvdele”

Tak for det.