Referat fra - Generalforsamling 2018

              

Lemvig den 6. maj 2018

 Referat fra generalforsamling Cafeteriet ” Odden ” søndag den 6. maj    kl. 10.00

Med solskin og høj blå himmel blev der budt velkommen til årets generalforsamling som blev indledt med Thøger Larsens sang ”Du danske sommer, jeg elsker dig”.

Dagsorden:

ad 1   Valg af dirigent

 • Efter forslag fra bestyrelsen blev Jens Erik Stigaard valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. Der er ikke indleveret fuldmagter. Punkter til den udsendte dagsorden blev gennemgået.         

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 7. maj 2017

 • Der var ingen bemærkninger.

ad 3   Betyrelsens beretning. Omfatter områder som,

 • Formand Ole Fogh Odgaard aflagde beretning for året 2017. Beretningen blev godkendt med applaus. Se vedlagte /nedenstående bilag Bestyrelsesberetning 2017
  • Der var opfordring fra Erik Osmundsen Violvej 58 – Henning Sand Violvej 62 samt Finn Bevensee Violvej 90, til at vi lægger flere kræfter og økonomi i vedligehold af vore vej herunder at sidevejene fik samme prioritet som stamvejene med grus og vejhøvl.
  • Carsten Granskov Klintevej 11. bemærkede at risten ved nedkørslen til stranden er meget stejl.
   • Årsagen til ristens hældning er at dens opgav er at fange vandet inden det løber ned af stien med ødelæggende effekt til følge.        
   • Bestyrelsen har hørt budskabet omkring vejvedligehold og er meget enige i kommentarerne. Mulighederne er direkte sammenhængende med foreningens økonomi.

ad 4   Aflæggelse af regnskab

 • Kasserer Evald Hansen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regnskabet udviste et underskud på kr. 37814,47. mod budget et stort 0,00. Underskuddet er bl. Andet grundet omlægning af drænledning - etablering af brønde og afløbsrende på stien til stranden. Det blev bemærket at Lemvig Kommune deltager med kr. 18750,00 som først er indgået efter regnskabsafslutning.
 • Budget for 2018 blev gennemgået. Regnskab og budget blev vedtaget.

ad 5   Fastsættelse af kontingent for 2019.

-       Bestyrelsen stiller I forslag, - kontingent stigning med kr. 200,00 til kr. 700,00 pr år.

 • Bestyrelsen motiverede forslaget med ønske om opsparing til større opgaver. Herunder alm. prisudvikling
  • Bl. Andet blev der nævnt - Drænopgave langs Gjelleroddevej, nødvendiggjort af udsigten til at den sikrede sti vil blive etableret.
  • Fælles postkasse anlæg ved indfaldsvejene.
  • Sommer pavillon på stranden – grill sted.
  • Yderligere asfaltering.
 • Forslaget blev godt modtaget og generalforsamlingen vedtog stigningen.                                  

ad 6   Indkomne forslag

-       Der var ingen forslag modtaget.

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

-       På valg er:

 • Jens Krestian Eriksen - modtager genvalg.
 • Evald Hansen              - modtager genvalg.

-       Jens Kristian Eriksen og Evald Hansen blev genvalgt

ad 8   Valg af 2 suppleanter

-        Nuværende suppleanter er

 • Annette Johansen
 • Tove Grøgerchen

-       Anette Johansen og Tove Grøgerchen blev genvalgt.                                                                                                                                                         

ad 9   Valg af revisor. På valg er Ove Kjærgaard, modtager genvalg.

-       Ove Kjærgaard blev genvalgt

ad 10 EVT.  

 • Bestyrelsen arbejder med lovpligtig registrering af – Privatlivs politik som går ud på at alle medlemmer af Dalgaards Grundejerforening har afgivet og accepteret registrering af disse.
  • Hanne Poulsen Violvej 74, har arbejdet proffecionelt med problemstillingen og vil gerne være behjælpelig med forslag for tiltag der sikrer opfyldelse af ny lov. 

 

Bestyrelses beretning for 2017

Betyrelses beretning for 2017.

Vi er nu mødt talstærkt op til årets generalforsamling, det vidner om en stor ægte interesse for vores skønne område - tak for det

– der skal gøres status på årets indsatser, såvel de fysiske udfordringer som de økonomiske konsekvenser.

Vi har i 2017 haft 4 bestyrelsesmøder og en del snakke sammen møder hen over året.

I store træk har vi arbejdet med:

Fællesarealer, vores ændrede datoer for græsslåningen på vores fællesarealer to gange årligt fungerer rigtig godt sammen med, at de grundejere der støder op til fællesarealer, giver en ekstra hånd med. Lige som alle, tager ejerskab for græsarealerne langs med vore veje.

Græsarealerne langs Gjelleroddevej og på strandarealet har gennem året været veltrimmede.

Vores sprøjtemand drager ligeledes omsorg (inden for lovens rammer) for vi holder arealerne fri for de værste ukrudtsplanter.   

Vi kan konstatere, at næsten alle ejere af de ubebyggede grunde, har fået en slånings aftale og græsslåning heraf.

Der har gennem året ingen klager været over træer eller hæk højder, – herligt at der vises og udøves forståelse for og fra alle. Så mangler vi blot lige de sidste fastgørelser, af de lavt flyvende skrallespande så vores halv tamme ræv ikke spreder køkkenaffaldet

Kloakeringen er et overstået kapitel og vi må konstatere at det virker upåklageligt. Vi har netop deltaget i 1 års afleveringsforløb med Niras - LVS og OLS hvor vi fik rettet og udarbejdet konstaterede mangler. Ydermere har LVS leveret et ny dæksel, således at pumpebrønden ved Violvej er blevet helt tæt og lugt fri.

Arealerne 22 m2, hvor de to pumpebrønde er placeret er blevet eksproprieret, vi har modtaget kr. 3300,00 herfor

Omkring vores drænledninger har vi fået omlagt ca 100 m. hvor ledningen havde bagfald. Vi har ligeledes fået etableret brønde med tilløbs render langs vejen til stranden, -strækningen har bestået sin prøve og har holdt til den megen nedbør her i vinter. Lemvig Kommune har bidraget med det økonomiske.

Drænsystemet langs Gjelleroddevej fra Violvej har haft besøg af slamsugeren, hvilket har haft en rigtig god virkning.

Vores vejnet har i efteråret og vinteren lidt meget over den megen nedbør, hvor vores vejmand udover en stor egen indsats har fået påkørt og afrettet vejgrus på begge stamveje.

Arbejdsdagen sidste år d. 6. maj 2017, var en rigtig dejlig dag, med mange positive mennesker. Vi fik lavet en masse, som har forbedret og forskønnet området.

Og heldigvis vil vi også næste år kunne høre at arbejdsdagen den 5. maj 2018 forløb særdeles godt, med udførelse af fine projekter.  Ja selv badebroen blev indviet på dagen med en tur i fjorden.

I efteråret måtte vores brofolk kæmpe bravt med ekstremt højvande, -for at få badebroen op. Men gennem flere omgang lykkedes det dog til sidst – dog med vandfyldte vaders til følge.

Vi har i forbindelse med vores badebro og dens vedligehold modtaget en helt specielt gæstus fra vores broformand og hans søn Micael der over flere weekender her i foråret har fremstillet 10 nye alu. vanger til vores badebro. Vangerne er i pensionist vægt venligt materiale. Der ligger rigtig mange arbejdstimer og tekniske hjælpemidler heri. Vi har ingen medaljer men vil gerne på foreningens vegne overbragt en venlig hilsen til dem begge for indsatsen - TAK 

Gennem mange år har det været et stort ønske om sikring af vejstrækningen fra Klintevej til Odden.

I 2016 tog vi initiativ til en samlet skriftlig henvendelse til Lemvig Kommune fra de fire grundejerforeninger på Gjellerodde.

Med hyppige intervaller gennem årene har vi skrevet og ringet med opfølgning

Og så nu - har Lemvig Kommune meddelt os at tegningsmaterielet er sendt til landmåler og projektet vil blive gennemført. Hvis det kan nås bliver det inden sommerferie ellers senest i efteråret 2018. Herligt.

Projekt ”Naturrum Gjellerodde”

Bestyrelserne for alle fire grundejerforeninger + hyrder + Odden + Gjellergård + jægere + digelag + fiskere har i 2017 været en del af projektet der er udarbejdet som oplæg. Kommunens naturvejleder Jens Hedevang arbejder videre på oplægget der indeholder forslag som-.  

Ny tilplantning af skovene – en hundeskov - nye sheltere - en sti rundt om Gjeller sø. – renovering af Moster Puttes hus - etablering af toiletfaciliteter. Og kun en kørevej.

I to omgang har vi haft heste på græs i slugten til glæde for mange -når de blot blev inden for indhegningen.  Vi ville gerne have afgræsset slugten og om muligt få en bedre flora og fauna i slugten. Det er vist nok lykkedes et stykke af vejen.

At vores område til stadighed bliver løftet og at det er unikt, er der ingen tvivl – i den forbindelse vil jeg også gerne rette en stor tak til Sussanne og Bruno her på Odden for deres bidrag – det er flot som i driver stedet og vi glæder os over de til stadighed vedligeholdte bygninger.

Til sidst -en stor tak for godt samarbejde til en meget engageret bestyrelse og deres ”bedre halvdele”.

 TAK FOR DET.