Ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 7 maj kl. 10.00

                                                                                                Lemvig den 10 maj 2017

Referat fra ordinær generalforsamling på Cafeteriet ” Odden ” søndag den 7 maj    kl. 10.00

Dagsorden:

ad 1   Valg af dirigent

-       Efter forslag fra bestyrelsen blev Viggo Jensen enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. Der er ikke indleveret fuldmagter. Punkter til den udsendte dagsorden blev gennemgået

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 7 maj 2016

-       Der var ingen bemærkninger.

ad 3   Formandens beretning. Omfatter områder som,

-      Formand Inger Madsen aflagde beretning for året 2016. Beretningen blev godkendt med applaus. Se vedlagte / nedenstående bilag.

ad 4   Aflæggelse af regnskab

-       Kasserer Evald Hansen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regnskabet udviste et underskud på kr. 1170364 mod budgetert 197895. Den udviste forbedring skyldes et indgået samarbejde med Lemvig Kommune omkring samlet udbud af ønskede asfaltering på indfaldsvejene

Budget for 2017 blev gennemgået. Regnskab samt budget blev vedtaget. 

ad 5   Fastsættelse af kontingent for 2018 

-       Bestyrelsesn foreslog uændret kontingent for 2018. Hvilket blev enstemmigt vedtaget.

ad 6   Indkomne forslag

-       Ændringsforslag fra bestyrelsen. Tekst til vedtægtsændring omkring tidspunkt for græsslåning.

  • Vedtægtsændring som
  •  Grundejere af ubebyggede grunde er forpligtet til at slå disse grunde mindst 2 gange årligt. Det skal ske i tidsrummet 1.-15 maj og 1.-15 august. Overholdes dette ikke, vil grundene blive slået på ejers regning. Foreningens friarealer vil blive holdt slået efter samme tidsterminer.
  • Ændres til Grundejere af ubebyggede grunde er forpligtet til at slå disse grunde mindst 2 gange årligt. Det skal ske i tidsrummet 1.-15 juni og 1.-15 september. Overholdes dette ikke, vil grundene blive slået på ejers regning. Foreningens friarealer vil blive holdt slået efter samme tidsterminer.

-       Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

-       På valg er:

  • Inger Madsen         - modtager ikke genvalg.
  • Flemming Borum   - modtager genvalg.
  • Ole Fogh Odgaard - modtager genvalg.

-       Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard modtog genvalg.

Bestyrelsen fremsatte forslag for ny bestyrelsesmedlem Preben Hornshøj Klintevej 3. Der var ikke andre forslag. - Preben Hornshøj modtog valg.

ad 8   Valg af 2 suppleanter

-        Nuværende suppleanter er

  • Annette Johansen
  • Tove Grøgerchen

-       Anette Johansen og Tove Grøgerchen modtog genvalg.

ad 9   Valg af revisor. På valg er Gunda Sørensen, modtager genvalg.

-       Gunda Sørensen modtog genvalg.

ad 10 EVT.   Under punktet hvor ordret er frit var der indlæg fra / om

-       Michael Bigum Bellisvej 38. og fam Schøtz Violvej 10. Der appeleres til yderligere tiltag for at få hastigheden ned på de tilladte 20 km – således der kan færdes trygt i området og at alt ikke bliver indviklet i støv.

-       * Bestyrelsen følger et privat initeratitiv hvor der er udlagt Calciumklorid. Efter signe skulle det binde vejbelægningen og dermed nedsætte støvgenerne. Der vil igen blive taget kontakt til de store syndere Postbudet og renovationsvæsnet med anmodning om at overholde fartgrænserne.

-       Betyrelsesmedlem Jens K. Eriksen takkede afgående formand Inger Madsen for hendes lange virke i front for foreningen. Altid lydhør og angageret, og med hendes smilende adfærd har samarbejdet altid været særdeles positiv. Der blev overrart en blomster hilsen med en stor tak.

Formanden afrundede generalforsamlingen med tak til dirigente for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Mødet sluttede med en tak til de 88 fremmødte, med den trationelle smørbrødsfad, øl – vand samt kaffe, klokken 11.15, - (vist nok en historisk kort generalforsamling.)

Med venlig hilsen

Inger Madsen                                                                 Ole Fogh Odgaard

Formand for Dalgaard Grundejerforening                     Referent / sekretær                                                                                       

Formands beretning for 2016

Formands beretning v/ generalforsamling d. 7.maj 2017

”Danmark nu blunder den lyse nat” skrev Thøger Larsen om denne skønne egn, som vi befinder os i, og kalder vores.

De lyse nætter er netop begyndt, og vi skal nyde og bruge denne dejlige plet på jorden.

Det er nu tid til den årlige ordinære generalforsamling - dejligt at så mange møder op.   OG TAK FOR JERES STORE INDSATS I GÅR.

Vi har i 2016 haft 4 bestyrelsesmøder + nogle små snakkesammen møder.

Her i store træk hvad vi har arbejdet med:

Kloakering og vejafvanding er et overstået kapitel – drænbrøndende er spulede og fungerer som de skal – hvis ikke har vi en vejformand der vil følge op på sagen. Vi håber kloakering og dræn kan mærkes på vore veje - forhåbentlig med det resultat at vedligeholdelse bliver billigere.

Fjordhaverne er opstartet på østsiden af fjorden – og vi håber de får en masse ud af deres arbejde – både frisk luft og muslinger.

Planetstien blev igangsat og lavet i 2016 – Indvielsen skete først i 2017 –

d. 25 marts med en fantastisk masse mennesker. Som I jo ved havde vi her i foreningen indbudt til kagebagningskonkurrence og en del tog udfordringen op. Dommere var Jørgen Nørby og Erik Flyvholm – vinder blev Tinne Nexø. Vi serverede kaffe og kage + saftevand til børnene. Jeg

hørte en deltager sige ” at det var en rigtig gourmettur.

Hjertestarteren er jo opsat på vandværkets bygning og skal forhåbentlig ikke i brug, men hvis tilfældet er, vil helt sikker være til gavn.

Alle fire grundejerforeninger og Susanne og Bruno her på ”Odden”er gået sammen om udgifterne. Der er afholdt et hjertestarterkursus – og der er

planer om et mere. Der er også mulighed for at blive ”Hjerteløber” dvs. man bliver ringet op i tilfælde af akut behov for at bruge hjertestarteren, for at hente og hjælpe.

Der er blevet asfalteret et stykke ind ved alle tre tilkørselsveje. Det har selvfølgelig kostet, men er rigtig dejligt.

Arbejdsdagen d. 6 maj, var en rigtig dejlig dag, med mange positive mennesker. Vi fik en masse lavet, som har forbedret og forskønnet området. Til god gavn for alle.

Vi minder stadig om at ubebyggede og misligholdte grunde skal klippes og ordnes.

Jævnfør bestyrelsens forslag, om ændrede klippetidspunkter – alle arealer, både vores friarealer og ubebyggede grunde vil være pæne vinteren over.

Som nævnt sidste år har vi ansøgt, om at få en gangsti langs med Gjelleroddevej – fra Klintevej til legepladsen. Der er søgt ved Kommunen og De siger at det måske bliver ved samme lejlighed, som Planetstien skal færdiggøres fra Odden til æ Ryletorv.

Bestyrelserne for alle fire grundejerforeninger + hyrder + Odden + Gjellergård + jægere + digelav + fiskere har i 2016 været indbudt til et orienteringsmøde om projekt ”Naturrum Gjellerodde” Mange ideer blev fremlagt. Naturfolkene gik i gang med at bearbejde disse ideer.  Og her i april blev vi kaldt til møde igen.

Man har forslag om hundeskov i det nuværende ”skovområde” nye sheltere, som skal flyttes længere mod øst. En sti rundt om Gjeller sø. Moster Puttes hus renoveres. Etableres toiletfaciliteter. Og kun en kørevej.

Vi har også haft kontakt med Nina Svanborg, som arbejder ” med får til kanten” Vi ville gerne ha’ afgræsset slugten. Hun ville arbejde med det, men i første omgang tilbød hun islandske ponyer her i foråret. Og det har vi sagt ja til. Et forsøg for at få bedre flora og fauna i slugten.

Til sidst en stor tak for godt samarbejde til en engageret bestyrelse og deres ”bedre halvdele” . Også tak til ”broholdet” der sørger for op og nedtagning af badebroen. TAK FOR DET.   

Vi skal lige have de sidste ting på plads
Så er vi klar!
Herlig fremmøde 88 var vi
Dejlig stemning
Ny konstitueret bestyrelse