Generalforsamling Gjellerodde vandværk

Beretning for 2018

Beretning fra Gjellerodde Vandværk 2018
Tak for ordet. Først vil jeg byde velkommen
Efter sidste generalforsamling har der været afholdt 3 møder
Der er kommet 4 nye tilslutninger, Bynkevej 12 og 22 samt Porsevej 40 og Skovstjernevej 67B.
Der er blevet skiftet 68 stk vandmålere og 4 stophaner. Rørbrud har der været på Porsevej 14 og Gjelleroddevej 41, men de har ikke givet noget større spild.
Den oppumpede mængde var på 37945 m3, og den udpumpede mængde var på 35554 m3, hvilket giver en procent på 94%. Et spild på 6% giver ikke en straf afgift, da den er under 10%, men et ønske er da altid at komme tæt på 0%
Frostsprængninger har der været 8 stk af.
Endelig er elektrikerne begyndt på at sætte den nye tavle op med styringen til vandværket. Den forventes taget i drift inden der kommer for mange i sommerhusene, da forbruget i ren vands tanken skal styres manuelt under skiftet.
Ren vands tanken er blevet lavet efter sidste inspektion, der påviste nogle små revner. Det bliver en udgift mellem 30000 og 50000.
Der har for 2018 været brugt for kr 34000 på vandprøver, hvor der regnes med kr 30000 for 2019. Prøven der blev taget i sommers var lige over grænsen for mangan og jern, men 14 dage efter var den nede igen. Dette skyldes det høje flow sammen med at filteret skulle efterses.
De sidste par år er der blevet lavet et ledelsessystem som nu er fortsat af persondataforordning.
Resultatet for 2018 blev på -3.864,60 og takstbladet forbliver uændret og er godkendt af Kommunen.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og familien Sørensen for at passe på vandværket

Regnskab 2018

Beretning / regnskab - generalforsamling 2018    Se WWW.Gjellervand.dk

Vandafgift     355527    
Vandskat     225645    
Andre indtægter   14513    
Gebyrer     22800    
Tilslutningsbidrag   48000    
Vandskat     -225645    
Reg. Takstmæssig over/underdækning 3865    
           
      444705   444705
Personaleomkosninger      
Lønomkostninger   82571    
Rejse og befordringsgodtgørelse 637    
           
      83208   83208
           
Bruttofortjenste       361497
           
Produktionsomkostninger      
Kraftforbrug   33948    
Rep. og vedligeholdelse 103013    
Vandanlyser   34623    
Udskiftning stophaner   26749    
Udgifter tilslutninger   39783    
           
      238116   238116
           
Administrationsomkostninger      
Forsikring     4776    
Revision     5846    
Andre administrationsomkostninger 60907    
           
      71529   71529
           
Resultat før af- og nedskrivninger     51852
           
Afskrivninger       0
           
Resultat før financielle poster      
Rente indtægter       0
           
Årets resultat  0,00