Generalforsamling Gjellerodde vandværk

Beretning for 2020

Beretning fra Gjellerodde Vandværk 2020

Efter sidste generalforsamling har der været afholdt 3 møder
Der er kommet 4 nye tilslutninger, Bynkevej 12 og 22 samt Porsevej 40 og Skovstjernevej 67B.
Der er blevet skiftet 68 stk vandmålere og 4 stophaner. Rørbrud har der været på Porsevej 14 og Gjelleroddevej 41, men de har ikke givet noget større spild.
Den oppumpede mængde var på 37945 m3, og den udpumpede mængde var på 35554 m3, hvilket giver en procent på 94%. Et spild på 6% giver ikke en straf afgift, da den er under 10%, men et ønske er da altid at komme tæt på 0%
Frostsprængninger har der været 8 stk af.
Endelig er elektrikerne begyndt på at sætte den nye tavle op med styringen til vandværket. Den forventes taget i drift inden der kommer for mange i sommerhusene, da forbruget i ren vands tanken skal styres manuelt under skiftet.
Ren vands tanken er blevet lavet efter sidste inspektion, der påviste nogle små revner. Det bliver en udgift mellem 30000 og 50000.
Der har for 2018 været brugt for kr 34000 på vandprøver, hvor der regnes med kr 30000 for 2019. Prøven der blev taget i sommers var lige over grænsen for mangan og jern, men 14 dage efter var den nede igen. Dette skyldes det høje flow sammen med at filteret skulle efterses.
De sidste par år er der blevet lavet et ledelsessystem som nu er fortsat af persondataforordning.
Resultatet for 2018 blev på -3.864,60 og takstbladet forbliver uændret og er godkendt af Kommunen.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og familien Sørensen for at passe på vandværket

Regnskab 2020

Beretning / regnskab - generalforsamling 2020    Se WWW.Gjellervand.d

Driftsregnskab 1/1 til 31/12 2020

Nettoomsætning        
           
Vandafgift     357.528    
Vandskat     235.562    
Andre indtægter   34.132    
Gebyrer     33.800    
Tilslutningsbidrag   48.000    
Vandskat     -235.562    
Reg. Takstmæssig over/underdækning 4977    
           
      478.437   478.437
Personaleomkosninger      
Lønomkostninger   92.246    
Rejse og befordringsgodtgørelse 634    
           
      92.880   92.880
           
Bruttofortjenste       385.557
           
Produktionsomkostninger      
Kraftforbrug   18.256    
Rep. og vedligeholdelse 110.864    
Vandanlyser   28.838    
Udskiftning stophaner   71.480    
Udgifter tilslutninger   33.171    
           
      262.608   262.608
           
Administrationsomkostninger      
Forsikring     5.673    
Revision     6.050    
Andre administrationsomkostninger 63.794    
           
      75.516   75.516
           
Resultat før af- og nedskrivninger     47.433
           
Afskrivninger       44.759
           
Resultat før financielle poster     2.674
Rente indtægter       2.674
           
Årets resultat       0
           
           
           
           
           
           

AKTIVER

         
Grunde og bygninger       35.163
Driftsmateriel       385.945
           
Anlægsaktiver i alt       421.108
           
Varrebeholdninger       12.165
           
Tilgodehavender        
Tilgodehavender fra salg 26.687    
Andre tilgodehavender 35.042    
           
      61.729   61.729
           
Likvide beholdninger        
Indestående bank   405.537    
           
      405.537   405.537
           
Aktiver i alt       900.539
           
           

Passiver

         
           
Takstmæssig overdækning      
Primo     819.464    
takstmæssig over-/underdækning 14.086    
           
Ultimo     833.550   833.550
           
Kortfristet gæld        
Anden gæld       66.989
           
Passiver i alt       900.539