Referater - Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Lemvig den 28. april 2019 

Referat fra ordinær generalforsamling Cafeteriet ” Odden ” søndag den 28. april kl. 10.00 

Med solskin og høj blå himmel blev der budt velkommen til årets generalforsamling som blev indledt med Thøger Larsen sangen ” Du danske sommer, jeg elsker dig” 

Dagsorden: 

ad 1   Valg af dirigent

 • Efter forslag fra bestyrelsen blev Jens Erik Stigaard valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Dirigenten forespurgte forsamlingen om der var indsigelse mod lovlig gennemførelse af generalforsamlingen på trods af at vores vedtægter siger, at generalforsamlingen skal afholdes i tidsrummet maj eller juni. Der var ingen indsigelse til gennemførelse.

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 6. maj 2018

 • Der var ingen bemærkninger.

ad 3   Formandens beretning.

 • Formand Ole Fogh Odgaard aflagte beretning for året 2018. Beretningen blev godkendt med applaus. Se vedlagte / nedenstående bilag – Bestyrelsesberetning for 2018.
  • Bemærkninger / forslag fra medlemmer.
   • Henning Sand Violvej 62, Høflig anmodning om at nedsætte hastigheden til de tilladte 20 km. Høje hastighed er ens betydning med STØV
   • Jytte Olesen, Violvej 7. Opfordrer til at vi registrerer når der er u hensigts messigt kørsel med større køretøjer i forb. med bygningsarbejder.
    • Det blev opfordret til at episoder hurtigst muligt bliver gjort til bestyrelsens kendskab.
  • Børge Madsen Violvej 122, Opfordrer til, at der findes en løsning på de både der er henlagt på bådpladsen år efter år uden anvendelse.  Måske en afgift kan få indehaverne til at tage vare for deres ”henlagte” både!
  • Laurids Olesen Violvej 7, Ville ikke stå tilbage for konen – Har fremsendt forslag for fodgængerovergang for enden af planetstiens udmunding ved Gjelleroddevej og over til Odden. Bestyrelsen kunne meddele, at forslaget er fremsendt kommunen til den årlige æblekage i maj.   

ad 4   Aflæggelse af regnskab

 • Kasserer Evald Hansen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regnskabet udviser et overskud på kr. 63562,00 mod budget 0,00. Overskuddet er bl. andet grundet mindre forbrug for vores fællesarealer og et tilskud fra Lemvig kommune der rettelig tilhører regnskab 2017.
 • Budget for 2019 blev gennemgået. Regnskab og budget blev vedtaget.

ad 5   Fastsættelse af kontingent for 2020.

 • Bestyrelsen stillede forslag for uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

ad 6   Indkomne forslag

 • Der var ingen forslag modtaget 

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

 • På valg er:
  • Flemming Borum    - modtager genvalg.
  • Preben Hornshøj    - modtager genvalg.
  • Ole Fogh Odgaard - modtager genvalg
 • Flemming Borum – Preben Hornshøj – og Ole Fogh Odgaard blev genvalgt 

ad 8   Valg af 2 suppleanter

 •  Nuværende suppleanter er
  • Annette Johansen
  • Tove Grøgerchen
 • Anette Johansen og Tove Grøgerchen blev genvalgt

ad 9   Valg af revisor. På valg er Gunda Sørensen, modtager ikke genvalg.

 • Bestyrelsen stille forslag for valg til Hans Jørgen Bech Violvej 19. Han Jørgen Bech blev valgt.

ad 10 Evt.   

 • Formanden takkede vores revisor Gunda Sørensen for hendes trofast revisionspost gennem 10 år. Der bliver overbragt en blomsterhilsen og generalforsamlingen sendte en applaus til Gunda Sørensen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen hvorefter formanden takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Herefter blev vi beværtet med velsmurte smørbrød – øl – vand og kaffe fra Oddens køkken.              

Det kan oplyses at bestyrelsen efterfølgende har konstitueret sig med uændrede poster.

PS det oplyses at vi var 67 fremmødte til generalforsamlingen.