Dalgaard Grundejerforening

Ordinær generalforsamling søndag den 14 maj kl. 10.00 På


cafeteriet " Odden"

                                                                                                                    Lemvig den 16. maj 2023/ofo

 

Referat fra generalforsamling i Dalgaard grundejerforening søndag den 14. maj kl. 10.00.

  

Dagsorden:

  

ad 1   Valg af dirigent

 • Efter forslag fra bestyrelsen blev Inge Madsen valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt.

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 8. maj 2022

 • Der var ingen bemærkninger til referatet.

 ad 3   Formandens beretning.

 • Formand Ole Fogh Odgaard aflagt bestyrelses beretning for året 2022. Beretningen blev godkendt med applaus. Beretningen kan ses / læses på vores hjemmeside.
  • Viggo Jensen Bellisvej 106- forespurgte om omtalte problem med overfladevand i kloaksystemet omfattede Gjellerodde. Det mener vi ikke! vi har forstået det således, at, det er manglende korrekte tilslutninger i byområdereller fejltilkoblede.

ad 4   Aflæggelse af regnskab for 2022 / samt budget for 2023

 • Kasserer Torben Andreasen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regnskabet udviser et overskud på 36252,05 mod budget 8274,00. Regnskabet blev godkendt.
 • Budget 2023 blev gennemgået.
  • Michal Hundahl Klintevej 2, forespurgte om vi havde planer for størrelsen af vores kapital. Vi har ikke på nuværende tanker om at opsamle kapital udover nødvendige midler til drift og at sikre kapitalstørrelse for, at kunne udføre de tiltag og forbedringer som er på vores prioriteringsliste. På nuværende har vi planlagt at sætte ind for en varig vejløsning på de stejle bakker, nu først med et forsøg på strækningen ved Bellisvej 80.
  • Vores kasserer anmodede endnu en gang til, at blive tilmeldt PBS betaling af medlemskontingentet

 ad 5   Fastsættelse af ordinær kontingent for 2024.

 • Bestyrelsen stillede forslag for uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

 ad 6   Indkomne forslag

 • Bestyrelsen stiller forslag til ændring i vedtægterne i § 4
 • 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Tilføjelse: Formanden tegner foreningen sammen med et bestyrelsesmedlem.

 • Forslaget blev vedtaget.

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

 • På valg er:
  • Preben Hornshøj                - modtager genvalg – blev genvalgt
  • Flemming Borum                - modtager genvalg – blev genvalgt
  • Ole Fogh Odgaard              -­­ modtager genvalg – blev genvalgt

 ad 8   Valg af 2 suppleanter.

 • Suppleant Flemming Hansen – blev foreslået og genvalgt
 • suppleant Lars Klemmensen - blev foreslået og genvalgt.

 ad 9   Valg af revisor.

 På valg er

 • Maibritt Mehl, blev forslået og genvalgt
 • Ove Kjærgaard blev foreslået og genvalgt

 ad 10 Evt.   

 

 • Lena Hunsdahl Klintevej 2, stillede forslag om at afholde arbejdsdag samt generalforsamling på faste uge nummer fremadrettet. Begrundes med at der i høje grad kunne planlægges for deltagelse herefter.
  • Bestyrelsen vil overveje forslaget.
 • Tage Andersen Bellisvej 76, forespurgte om der var hold i de varslede politifartkontroller.
  • Det kunne meddeles at vi ikke kan forvente fartkontrol på vores stamveje.
   • Hastigheden er dog uændret 20 km / time
  • Birgit Jensen Bellisvej 106, sendte roser til alle arbejdsteams på vores arbejdsdag – flot som vores område tager sig ud.
  • Henning Overgård Violvej 52, forespurgte om hvad det var for entreprenør arbejder, der blev udført på fællesarealet bag dem op mod Halgaard.
   • Anette Johansen, Violvej 66.kunne forklare at de havde ifølge aftale med Grundejerforeningen bekæmpet ”vildnisset” for, at så blomster i år og efterfølgende henlægge det i græs.
   • Der kunne i øvrigt oplyses om, at der har været en landmåler på opmåling af grundarealerne på Halgård og Dalgaard, med henblik på at udfærdige ny tillæg til lokalplanen. (vil blive sendt ud i høring inden vedtagelse)
  • Det blev oplyst at Gjellerodde Vandværk er blevet pålagt at udvide områderne ved boringer iht ny lovgivning, Det har betydet at der er opkrævet et en gangs beløb på kr. 562,50 samt at m3 prisen stiger fra 2,18 til 3,75 dette begrundet med stigende elpriser.

 

Dirigenten afsluttede dagsorden, hvorefter formanden takkede dirigenten for myndig ledelse og gennemførelse af årets generalforsamling.

Herefter blev vi beværtet med velsmagende smørrebrød med øl – vand samt kaffe fra Oddens køkken. Da vi er bekendt med at det er sidste gang Susanne og Bruno vil være værter til vores generalforsamling takkede vi værtsparet for rigtig mange gode år.

 

Det kan oplyses at vi var 69 fremmødte til generalforsamlingen.

 

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig efterfølgende.

Bestyrelsesberetning  for 2022 den 14 maj 2023Velkommen og tak for jeres fremmøde til vores årlige ordinære generalforsamling 14 maj 2023                                        .

 

Indledningsvis vil vi gerne benytte lejligheden her til at mindes vores gode ven og tro Gjellerodde mand – Anders Evald Vallerbæk Hansen eller cola -colamanden. – den 25. marts kunne Evald ikke trække det længere. Gennem rigtig mange år har Evald været vores kassemester, altid behjælpsom og altid i godt drillehumør. Højdepunkterne var med guitaren i et festlig lag, -vi kommer til at savne ham.

Evald sendte os alle en hilsen på sanghæftet til hans bisættelse

 

Bag mig er brugte dage

 • Foran mig noget, jeg ikke ved
 • I, som skal blive tilbage
 • Jeg ønsker jer – lykke og kærlighed

 

Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse jer og indlede et minuts stilhed til minde om Evald.

 • Ærevære Evald Hansens minde.

 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Bestyrelses beretning for 2022. Aflagt på generalforsamling søndag den 14. maj 2023

 

Vi er uændret 208 medlemmer i vores forening hvoraf der stadig har været en del handler, hvorfor vi også her gerne vil byde vores nye medlemmer hjertelig velkommen.

 

Vi kan midt i vores glæde over at mange handler bliver fulgt op med nybygning – tilbygninger eller renovering også konstatere, at der brug for at husker gældende lovgivning.

 

Og en gang mere ud af sidebenet Husk – hækken er max 1,8 meter høj og bredden er max 0,5 meter ud over egen skel samt at affaldsstativet placeres på egen grund.

 

Vi har her i 2023 fået en konkret henvendelse fra et medlem, der føler sig dybt krænket i forbindelse med sit byggeri og anfører, at nabo luskeri og fotografering af byggeriet er ulovligt.

 

Det er selvfølgelig altid spændende hvad naboen har gang i, men det vil altid være bedst, at kontakte ham inde du orienterer dig på grunden.

 

Vi kan se at vores medlemmers utilfredsheder ofte ender hos bestyrelsen og det er også ok, eftersom en af vores fornemste opgaver er at være talerør over for Lemvig Kommune, men for at der ikke skal være nogen tvivl så er vi i bestyrelsen helst fri for disse uoverensstemmelser – så er du i tvivl om din ret til at bygge/ændre som ønsket – søg teknisk bistand – vores erfaring er at kommunens Teknik og Miljø gerne vil vejlede på forkanten.

 

Vi er nu i mål med vores store investeringer for asfaltering af vores stamveje. Turen var kommet til Bellisvej, hvor vi efter hårdt arbejde med fjernelse af beton kraver fik asfalteret i uge 18. Den fine nye belægning blev indviet med snor klip – hotdogs og håndbajer. Tak for jeres deltagelse

Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser om vores nye stamveje.

For nogle er de næsten for gode, da der er enkelte der helt glemmer vores hastigheds aftale på 20 km, vi er helt klar på, at når man er i ferielandet slår man dele af hjernen fra - det er også ok bare det ikke er den del med fornuftig kørsel.

Vi forsøger os med yderligere hastighed markering i form af påmalede 20 km på vejbanen -en oplysning til alle dem med korttidshukommelse.

 

Vi afholdt vores lidt anderledes arbejdsdag den 23. april med udført opgaver, - oprensning af vejbrønde – opsætning af badebroen og ophugning af omtalte betonkraver sidst men ikke mindst fik vi vores traditionsrige afslutnings frokost.

Vejhøvlen har været en tur på Violvej og forbrugt 18 tons grus

 

Kommunalanliggende, på den årlige æblekage møde der afholdes for alle grundejerforeninger i Lemvig kommune. Havde vi fremførte problemstillinger omkring

 

Manglende vedligehold af planetstien – specielt omkring vores vej/sti til stranden.

Oversigtsforhold ved udkørsel og kommunens ide med vild natur langs Søgaard vejen

Gjelleroddes udvikling er stadig ”Covid 19” / Geopark ramt! Efter indsigelse er der sendt en ansøgning til Kystinspekturatet, forventer behandlingstid på 9 md.

Oversigtsforhold ved vores udkørsler – Bellisvej samt Klintevej

 

Der har været en del høringer i årets løb - omkring spildvandsledningsføring til Harboøre –

cykelsti plan 2022 – ny udstykning vest for Gjelleroddevej i dette høringssvaret gjorde vi opmærksom på uligheden med bebyggelses prc. Er blevet ændret til 10 % lige som og at paraboler fremadrettet bliver fiberbredbånd.

 

Noget der berører os alle, en vigtig information omkring vores fremtidige affalds håndtering,

Nomi4S, har oplyst af vi i perioden 24. april og frem til 26 maj vil få en ny skraldespand med to rum for sortering i madaffald og restaffald de øvrig 8 sorteringer skal afleveres på en miljøstation, placering af denne vil blive drøftet med de enkelte grundejerforeninger hen over sommeren

 

Der har over året været afholdt 4 bestyrelsesmøde plus alt det løse, når situationer er opstået.

 

Vores nye bank har rette ind, ingen negative renter, men heller ikke positive.

 

At vores område er unik, er der ingen tvivl om, hvilket også er blevet bekræftet med den store interesse der har været omkring salg og køb. I den forbindelse vil vi gerne sige jer alle tak for jeres respektive indsatser for jeres eget hus, men også for at vi i fællesskab holde området på et flot højt niveau.

 

Til sidst en stor tak for et godt samarbejde til en meget engageret bestyrelse og ikke mindst til deres ”bedre halvdele”

 

Tak for det.


Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 8. maj 2022

Referat fra ordinær generalforsamling på cafeteriet Odden søndag den 8. maj kl. 10.00

Generalforsamlingen blev indledt med en velkomst fra formanden og Tøger Larsens sang – Du danske sommer, jeg elsker dig.   

Herefter gik vi over til         dagsorden,

ad 1   Valg af dirigent

- Efter forslag fra bestyrelsen blev Evald Hansen valgt, Evald takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt.

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 20. juni 2021

- Der var ingen bemærkninger til referatet

ad 3   Formandens beretning.

- Formand Ole Fogh Odgaard aflagde bestyrelses beretning for året 2021. Beretningen blev godkendt med applaus. Beretningen kan ses / læses på vores hjemmeside.

ad 4   Aflæggelse af regnskab for 2021 / samt budget for 2022.

- Grundet forfald fra vores kasserer Torben Andreasen, tog Jens Chr. Eriksen beredvilligt opgaven. Regnskabet udviste et underskud på 143275 mod budget 134255. Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet er lagt op på vores hjemmeside.

 • Budget for 2022 blev gennemgået.

ad 5   Fastsættelse af ordinær kontingent for 2023.

- Bestyrelsen stillede forslag for uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget. 

ad 6   Indkomne forslag

- Der var ingen forslag modtaget.

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

-       På valg er:

 • Torben Andreasen - modtager genvalg. Torben blev genvalgt med applaus.
 • Jens Kre. Eriksen   - modtager ikke genvalg

-       Bestyrelsen stillede forslag for nyvalg af Jens Poulsen, Violvej 74. Jens blev valgt med applaus.

ad 8   Valg af 2 suppleanter.

- Bestyrelsen stillede forslag for 1. suppleant Flemming Hansen, Bellisvej 84 samt for 2. suppleant Lars Klemmensen, Bellisvej 40. De to suppleanter blev valgt med applaus                    .

ad 9   Valg af revisor.

     -   På valg er Maibritt Mehl modtager genvalg, samt Ove Kjærgaard, modtager genvalg.

- De to revisorer blev genvalgt

ad 10 Evt.    

- Fra salen anmodede Lars Klemmensen, Bellisvej 40 om ordret.  Lars bemærkede at kassen nu var tømt så det var nok ikke lige nu at der kunne tænkes på alternativer for, at få hastigheden sænket.

Men på sigte ville og kunne det være en god ide med kummer opsat som en dekorativ del at noget der ville virke hastigheds nedsættende.

- Formanden takkede vores broformand Jens Chr. Eriksen for 18 års tro bestyrelsesarbejde, hvorefter generalforsamlingen rejste sig og gav Jens Chr. og Tove et bifald for deres store indsats.

Dirigent afsluttede dagsorden, hvorefter formanden takkede dirigenten for myndig ledelse og gennemførelse af årets generalforsamling.

Herefter blev vi beværtet med velsmagende smørrebrød øl – vand samt kaffe fra Oddens køkken

Det kan oplyses af vi var 68 fremmødte til generalforsamlingen.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på et senere tidspunkt.

Vi er i bestyrelsen helt klar på, at der kan være et problem vi er nødt til at gøre noget ved – vi tror dog stadig på at der er en ”vilje” til at køre efter gældende forhold således vi ikke alle skal straffes og generes med vejbump og chikaner. Tiden må vis om vi i bestyrelsen er for naive og derfor må ty til disse gener, vi håber det ikke!   

Kommunalanliggende, på den årlige æblekage møde der afholdes for alle grundejerforeninger i Lemvig kommune. Har vi fremføret problemstillinger omkring

Gjelleroddes udvikling er Covid 19 / Geopark ramt! Forventer at der vi ske noget en gang!!

Manglende vedligehold af planetstien