Generalforsamling 2016

Lemvig den  21 maj -2016

Referat fra generalforsamling den 7 maj 2016

 Dagsorden:

 Pkt 1   Valg af dirigent

Efter forslag fra bestyrelsen blev Viggo Jensen enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. Der er ikke indleveret fuldmagter. Punkter til dagsorden blev læst op.

 Pkt 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 9 maj 2015                              - Der var ingen bemærkninger

 Pkt 3   Formandens beretning.                                                                                                 -Inger Madsen aflagde beretning for året 2015 -Se bilag ; Formandsberetning

Bemærkning til beretningen, Henning Byskov Violvej 9- anmodede om at planlagte drænledning vil blive videre ført op til Violvej 7. Der blev givet tilsag fra bestyrelsen om at indhente tilbud på opgaven.

Beretningen blev godkendt med applaus.

 Pkt 4   Aflæggelse af regnskab.                                                                                               -Kasserer Evald Hansen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regnskabet udviste et positivt årsresultat på kr. 94482,79 mod budget -19200,00. Hvilket skyldes periodeforskydning omkring planlagte drænledninger.

Budget for 2016 blev gennemgået. Regnskab samt budget blev vedtaget.

 Pkt 5   Fastsættelse af kontingent for 2017.                                                                              - Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017. Hvilket blev enstemmigt vedtaget

 Pkt 6   Indkomne forslag.                                                                                                       -Bestyrelsen foreslår at anvende tus. 140, til asfaltering af første del af indfaldsvejene, Violvej 235 m2 -Bellisvej 224 m2 -Klintevej 192 m2. Forslaget er fremsat ud fra anbefalinger og gode resultater i Grundejerforeningen Søgaard samt fra asfalt firmaet Colas. Der indhentes i samarbejde med Lemvig Kommune tilbud fra alternative leverandører i en samlet forspørgsel på alle kommunens småreparationer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt 7    Valg af bestyrelsesmedlemmer                                                                                     - På valg er:

  • Evald Hansen       - modtager genvalg.
  • Jens Chr. Eriksen - modtager genvalg.

Evald Hansen og Jens Chr. Eriksen modtog genvalg

 Pkt 8   Valg af 2 suppleanter.                                                                                                  - Nuværende suppleanter er Annette Johansen Tove Grøgerchen

Annette Johansen og Tove Grøgerchen modtog genvalg

 Pkt 9   Valg af revisor. På valg er Else Wenning, - modtager ikke genvalg.                                        - Bestyrelsen fremsatte forslag for valg af revisor.  Ove Kjærgaard Bellisvej 122. Der var ikke andre forslag, - Ove Kjergård modtog valg.

 Pkt 10  EVT. Under punkter hvor ordret er frit var der indlæg fra / om.                                                - Tove Grøgerchen Violvej 120 og Jens Erik Stigaard Violvej 84, - placerede vejsten i vejfordelingen Violvej / Bellisvej. Da der er ingivet officel klage til Lemvig Kommune afventes kommunens besigtigelse af forholdene og afgørelse for evt. ændringer.

Niels Kristensen Bellisvej 56 appelerede til yderligere tiltag for hastighedsnedsættende foranstaltninger. Der må appeleres til overholdelse af de anviste 20 km.

Villy Bjerreskov Bellisvej 33, oplyste at stoffet Calciumklorid er særdeles velegnet til at binde vejbelægningen og dermed forhindre vejstøv. Hvis der er interesse kan bestyreslen indhente tilbud på produktet.

Formanden afrundede generalforsamlingen med tak til dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Mødet sluttede med en tak, til de 90 fremmødte, med den traditionelle smørbrødsfad, øl – vand samt kaffe, klokken 11.30

Med venligh hilsen

Inger Madsen                                                 Ole Fogh Odgaard

Formand for Dalgaard Grundejerforening          Referent / sekretær

 

 

Beretning 2015

Kære alle!

Velkommen til vores årlige generalforsamling. Det er så første gang, at indkaldelsen er blevet udsendt pr. mail. Dejligt, at så mange har sendt deres mail til os, vi vil gerne ha’ endnu flere.         

Efter en vellykket arbejdsdag, med mange hjælpere, har vi fået en del forbedret her i vores område. Også badebroen er blevet sat op, så nu kan sommeren godt komme. Håber på at lige så mange vil deltage næste gang.

I forlængelse heraf vil vi gerne spørge forsamlingen om sommerfesten er passe’  I 2015 var der for få tilmeldinger, så vi måtte aflyse – det er lidt træls for den bestilte musik – derfor havde vi i forbindelse med den ny’s overståede arbejdsdag d. 5 maj, indbudt til festlig samvær på ”Odden”. Vi vil gerne høre Jeres mening om den ting.

I 2015 har bestyrelsen haft 3 almindelige møder + 1 besigtigelsesmøde, hvor vi var rundt i området, for at tjekke, hvordan kloakarbejdet gik og for at være på forkant med evt. mangler.

Kloakeringen er færdigudført, men der mangler færdiggørelse – mest i forbindelse med drænarbejdet, som vi har bestilt. Flemming og Ole har desuden trofast deltaget i byggemøder hele året.

Altibox er færdiginstalleret og det kører på bedste vis, til gavn og glæde for fastboende og feriegæster. Det gav også en pæn sum i grundejerforeningens kasse til gavn for os alle.

Et flot initiativ om etablering af ”Fjordhaver” gav os noget hovedbrud, da det skulle søsættes lige uden for vores dejlige badestrand. Vi var bange for svineri og affald fra projektet. ”Fjordhaverne” har heldigvis fundet en anden og bedre løsning ovre ved ”Kabbel”. Vi havde nogle rigtig dygtige og velinformerede Grundejere med til et møde på Havnens hus i Lemvig.  TAK FOR DET. Vi har netop modtaget materiale om foreningen ”Fjordhaverne” ang. Deres nye ansøgning, men jeg har ikke nået, at læse det i detaljer.

Planetstien er stadig i det uvisse, da der er anket fra 2 lodsejeres side igen. På det årlige møde med kommunen her i foråret, blev der sagt, at man igen ansøgte EU om etablering.

På Vandværkets generalforsamling, havde vi sammen med Gjellerodde – Søgård og Holmsøre ansøgt om, at få Vandværket til at opsætte og betale en hjertestarter på Vandværket, - VI ER JO ALLE MEDEJERE AF DET – Men vi har fået afslag, med begrundelsen, vandforsyningsloven § 52a – må ikke yde tilskud.

Vi har dog forespurgt, om vi må indkøbe og opsætte den på vandværkets bygninger, men har ikke hørt fra Dem endnu.

Et punkt på dagsordenen, er asfaltering. Ca. 50 m. ind på alle tre indfaldsveje. Vi har i samarbejde med kommunen fået et tilbud fra asfaltfirmaet Colas på  ca. 111.000 + moms. Ved det samarbejde håber vi på en fordelagtig pris, hvor asfaldtgrejet er kørt i stilling.

Vi vil meget gerne minde om, at ifølge § 10 i vores vedtægter skal ubebyggede grunde skal klippes/slåes 2. gange om året. MINDST!!! Også misligholdte grunde.

Vi har haft et ”træf” med Gjellerodde – Søgård – Holmsøre om etablering af en gangsti, langs med Gjelleroddevej fra Klintevej til ”Odden” forbi legepladsen. Der er sendt ansøgning til kommunen om en sådan, men endnu ikke hørt noget derfra. Noget af den jord det drejer sig om er Grundejerforeningens – noget en af vores grundejere og det sidste jord er fra ”Underbjerg”

Alle i bestyrelsen har gjort et stort arbejde i det forløbne år.TAK FOR DET.