Referat/beretning 2015

                                                                            Lemvig den 9-05-2015

Referat fra generalforsamling 9 maj 2015

 

Formanden Inger Madsen bød velkommen til 81 deltagere i Dalgaard grundejerforening årlige generalforsamling.

 

ad 1   Valg af dirigent

Efter forslag blev Viggo Jensen enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der er ikke indleveret fuldmagter. Punkter til dagsorden blev læst op.

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 17 maj 2014.

Der var ingen bemærkninger

ad 3   Formandens beretning.

Inger Madsen aflagde beretning for året 2014

Se bilag: vedlagte Formandsberetning.

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som blev godkendt med applaus.

Afklarende spørgsmål omkring kloakerings projektet, gående på den afsluttende renovering af veje og rabatter. Der er oplyst fra entreprenøren, at der i kommende uge vil blive påbegyndt rabatrenovering med en Multimaskine som afslutter bearbejdningen med såning af græs. For vejenes vedkommende bliver der sat en Vejhøvl på opgaven med at danne en ensartet ”vejprofil” og afslutte med grus pålægning, dette inden for 3 – 4 uger. Det må dog påregnes at der efterfølgende vil blive behov for yderligere renovering hvor der måtte forekomme sætninger i jordlagene.

Afklarende spørgsmål omkring vejafvanding. Den resterende del af aftalen omkring dræn og drænbrønde vil blive udført inden for kort tid, lige som vores aftale med ændring af vejprofilen samt belægningsunderlag på vejen ved op/nedkørsel mellem Violvej 15/86 A, vil blive udført i forbindelse med vejhøvlens arbejde.

ad 4   Aflæggelse af regnskab.

Kasserer Evald Hansen, gennemgik regnskabet som det er forelagt. Regnskabet udviser et positivt årsresultat på kr. 282,19 mod budget – 28000,00. Hvilket skyldes periodeforskydninger omkring planlagte drænledninger.

Budget for 2015 blev gennemgået.

Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.

 

Afklarende spørgsmål omkring Budget 2015. Indtægter pkt Diverse aftale med Altibox kr 30000,00 omhandler en aftale gående på at grundejerforeningen, ved en aktiv indsats får kr 300,00 pr abonnement der bliver tilsluttet i opstartsfasen.

ad 5   Fastsættelse af kontingent for 2016

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr 500,00 pr år. Hvilket blev enstemmigt vedtaget.

ad 6   Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår til kommende generalforsamling vedtægtstilføjelse på § 12

1. fra indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne…

2. til. Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden via mail. Add. Til medlemmerne.

Alternativ kan de afhentes ved bestyrelsen eller aflæses på hjemmesiden www. Dalgaard-grundejerforening.dk

Eller læses på opslagstavlen på stranden.                   

 

Efter generalforsamlingens ønske blev forslaget ændret som,

Til, Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden via mail. Add. Til medlemmerne.

Medlemmer der ikke har mail add. Vil ved henvendelse til bestyrelsen, blive tilbudt udsendelse pr brev

Alternativ kan de afhentes ved bestyrelsen eller aflæses på hjemmesiden www. Dalgaard-grundejerforening.dk

Eller læses på opslagstavlen på stranden.

 

Med ovenstående ændringsforslag blev vedtægtsændringen enstemmigt vedtaget.

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

På valg er :

Inger Madsen          - modtager genvalg.

Evald Jensen          - modtager ikke genvalg.

Ole Fogh Odgaard – modtager genvalg

 

Inger Madsen og Ole Fogh Odgaard modtog genvalg

Bestyrelsen fremsatte forslag for ny bestyrelsesmedlem Flemming Borum. Der var ikke andre forslag, og Flemming Borum modtog valg. 

ad 8   Valg af 2 suppleanter

Nuværende suppleanter er

Annette Johansen 

Tove Grøgerchen

 

Annette Johansen og Tove Grøgerchen modtog genvalg

ad 9   Valg af revisor . På valg er Gunda Sørensen,

 

Gunda Sørensen modtog genvalg.

ad 10  EVT.  Under punktet hvor ordret er frit var der indlæg omkring

Ønske for asfaltering af de første meter af Klintevej, hvor der ofte opstår huller i gruslaget.

Forslag om at Dalgaard Grundejerforening anskaffer sig en Hjertestarter enten selv eller i samarbejde med øvrige grundejerforeninger og evt Odden.

Forslag for at vi alle går i brechen for at bevare nuværende akutberedskab i Lemvig. Det blev oplyst at der foreligger lister ved byens Læger og Apoteket.

Lydforholdene er lovet forbedret inden næsteårs generalforsamling.

 

Formanden afrundede generalforsamlingen med tak til dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

 

Mødet sluttede med den traditionelle smørbrødsfad, øl, vand samt kaffe, klokken 11.30

 

Med venlig hilsen

                                        

 

Inger Madsen                                                       Ole Fogh Odgaard

Formand for Dalgaard Grundejerforening            referent / sekretær

 

Bilag, formandens beretning v/ Inger Madsen

Ordinær generalforsamling i Dalgaard Gundejerforening   Lørdag d. 9 maj 2015 kl. 10,00

Med fare for at gentage mig selv, vil jeg starte med, at sige at det er blevet forår, og derfor tid til vores årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2014. Et par af møderne har primært været snak og besigtigelse vedr. vejafvanding /dræn. I årets løb er der på Violvej udført 80 meter drænledning med 4 stk. brønde. På Bellisvej er det 120 meter drænledning med 1 brønd. Samlet pris på kr. 23.750,00. Vi har budgetteret med yderligere, men har grundet tidsforskydning måttet overføre resterende til 2015.

Vi har som vi plejer deltaget i det årlige møde med kommunen contra alle sommer huse’s grundejerforeninger i Lemvig Kommune. Vi bliver orienteret om tiltag fra Kommunen’s side. Og vi kan indsende spørgsmål og måske få svar på dem.

Der sker stadigvæk meget i vores område.

KLOAKERING: Fra april 2014 har vi haft ”fornøjelsen” af at ha’ kloakfolket til at rode i vores område. Det er med glæde, at vi kan konstatere, at det er gået stort set gnidningsløst, med megen forståelse fra alle sider. Dette på trods af et meget regnfuldt efterår og dermed svære arbejdsbetingelser – ikke mindst grundet store dybder på ned til 5 meter.

Vi har deltaget i afholdte byggemøder, hvor problemstillinger har været drøftet og forsøgt afhjulpet. Der er tilgået hovedpunkter til vores hjemmeside, som tilsyneladende bliver flittigt læst, da vi kan se, at inden for de første 2 døgn, efter opdatering, har der i gennemsnit været 170 link til kloaksiden. Og så nu – hvor vi mangler renovering af veje og rabatter – hvor sommersæsonen starter – Gravemaskinerne er væk, kørt i stilling til etape 3.

FIBERBREDBÅND: Fra ide til ”GO”. 14 måneders op og nedture, informationsmøder, telemarketing, møder og opfølgninger, for i midten af november, at måtte konstatere at NOE havde ændret kriteriet for tilslutning fra 50 til 55%. Dette med yderligere aktivitet, for medio december, at få grønt lys for projektet. Et stort tillykke til Jer alle, for at vi nu har fremtidssikret vores område. Det forventes at alle er tilsluttet og i drift senest august.

PLANETSTIEN:Planetstien søges etableret med et 1,5 meter bred grusbelagt areal med 0,5 meter rabat til begge sider. Lemvig Kommune har igangsat en ekspro-priationsprocedure, for at erhverve disse arealer til etablering af den offentlige sti. Der har været afholdt åsteds – og forligsforretning, som er blevet underkendt, grundet manglende rettidig annoncering i lokale blade iht. Vejloven.

Derfor er der fornyet indkaldelse til åsteds – og forligsforretning d. 28 maj.

For Dalgaard Grundejerforenings vedkommende er vi blevet sat i udsigt, at der bliver fremsendt forslag for, hvor stien løber ind på vejen til stranden, samt at al fremtidig vedligehold af nuværende sti langs vandet, overgår til Lemvig Kommune.

Vi vil også gerne opfordre alle Jer , der har både, kajakker, og surfbrædter liggende på pladsen nede ved vandet, om at mærke dem med navn og adr. Ellers vil de blive fjernet, da vi så ikke tror at de har en ejermand.

MAILADRESSER:Kun en venlig opfordring til Jer, der endnu ikke har opgivet Jeres Mail.adr. til påføre Jeres adr. på de udlagte lister.

SOMMERFESTEN løber af stablen d. 6 juni med samme koncept, som vi plejer. Så kom og vær med – husk tilmelding og service. Glas, bestik og tallerkner.

Badebroen blev sat op – taget ned igen. Jens Chr. Trækker i” trådene der, med hjælp fra mange andre. TAK FOR DET.Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Tak til Tove Og co. For det store arbejde ved sommerfesten. En speciel tak til Evald for hans store arbejde med bestyrelsen i 12 år  -  ikke mindst som vejformand.  GOD SOMMER!!!

Til alle grundejere i Dalgaards Grundejerforening. 

Nedenstående forslag blev vedtaget enstemmigt:

ad 6   Indkomne forslag

 • Bestyrelsen foreslår til kommende generalforsamling vedtægtstilføjelse på § 12

  • 1. fra indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne…

  • 2. til. Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden via mail. Add. Til medlemmerne.

   • Alternativ kan de afhentes ved bestyrelsen eller aflæses på hjemmesiden www. Dalgaard-grundejerforening.dk

   • Eller læses på opslagstavlen på stranden.         

     

 • Efter generalforsamlingens ønske blev forslaget ændret som,

  • Til, Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse af dagsorden via mail. add. til medlemmerne.

   • Medlemmer der ikke har mail add. Vil ved henvendelse til bestyrelsen, blive tilbudt udsendelse pr brev

   • Alternativ kan de afhentes ved bestyrelsen eller aflæses på hjemmesiden www. Dalgaard-grundejerforening.dk

 • Eller læses på opslagstavlen på stranden. 

 

Har du ingen mail adresse, -venligts henvend dig til et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer hvorefter du vil blive registreret og efterfølgende modtage indkaldelse samt referat til fremtidige generalforsamlinger pr brevpost.

 Bestyrelsesformand Inger Madsen, Violvej 122, mobil 51780193, mail Boerge-madsen@mail.tele.dk

Kasserer Evald Hansen, Bellisvej 27, mobil 42167950, mail Anne.Evald@os.dk

Vejformand Flemming Borum, Bellisvej 58, mobil 61392540, mail KFBorum@gmail.dk

Broformand Jens Chr. Eriksen, Violvej 86 A, mobil 40334828, mail Jke@kyndeogtoft.dk

Sekretær Ole Fogh Odgaard Bellisvej 51, mobil 40389309, mail Odgaard@post.tele.dk