Generalforsamling - dagsorden

                                                                                         Lemvig den 27. april 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Cafeteriet ” Odden ” søndag den!!

-tidspunkt følger når vi har klarhed fra Sundhedsstyrelsen om mulighed for at afvikle arrangementer for større forsamlinger.

Dagsorden:

ad 1   Valg af dirigent

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 28. april 2019 

ad 3   Formandens beretning. Omfatter områder som,

-       Vedligeholdelse af fællesarealer – veje – dræn.

-       Hastighed på veje

-       Færdsel med hunde

-       Middags ro fra plæneklip

-       Afmærkninger på fællesarealer

-       Kommunale anliggender.

  • Vedligehold af planetstien – Sti langs Gjelleroddevej til legepladsen - Plan for udvikling af Odden

ad 4   Aflæggelse af regnskab 

ad 5   Fastsættelse af kontingent for 2021. 

ad 6   Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget forslag: Grundejerforeningen foranlediger udspredning af Calcium Klorid på vores stamveje med henblik på nedbringelse af støvgener. - Forslagsstillere Vagn Mikkelsen Bellisvej 48 – Wilfried Schubert Bellisvej 91 – Ove Dahl Madsen Bellisvej 95 – Hans Engelbredt Bellisvej 107 

Alternativt 1. Modforslag fra bestyrelsen:

Grundejerforeningen indkøber Calcium Klorid på baggrund af bestilling fra berørte medlemmer svarende til areal ud for egen grund. Med egen 2 årlige ud spredninger (400 gram pr. m2) 

Alternativ 2. Modforslag fra bestyrelsen

Grundejerforeningen indkøber for berørte medlemmers regning Calcium Klorid efter bestilling 

Bestyrelsen foreslår vedtægts tilføjelse for, - Joller og kajak opbevaring på strandarealet.

De til en hver tid opbevarede henlagte joller og kajakker skal være forsynet med feriebolig vejnavn og nummer.

Ikke mærkede joller og kajakker vil ved næstfølgende arbejdsdag blive foranlediget ortskaffet.

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

-       På valg er:

Jens Kre. Eriksen - modtager genvalg, samt Evald Hansen - modtager ikke genvalg 

ad 8   Valg af 2 suppleanter

  •  Nuværende suppleanter er Annette Johansen og Tove Grøgerchen                   

ad 9   Valg af revisor. Ove Kjærgaard, modtager genvalg. Hans Jørgen Bech, modtager ikke genvalg. 

ad 10 Evt.