Generalforsamlings referat af 17 maj 2014

Generalforsamlingsreferat af 17 maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Dalgaard Grundejerforening

lørdag, den 17. maj 2014,  kl. 10.00 på cafeteriet ” Odden

Formand Inger Madsen bød velkommen til generalforsamlingen.

ad 1. Valg Af dirigent,  J. E. Stigaard blev foreslået.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede,

at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.  Der er ikke indleveret fuldmagter.

Punkterne på dagsordenen blev oplæst.

ad. 2. Bemærkninger til sidste referat af 11 maj 2013.  Der var ingen bemærkninger.      

ad. 3. Inger Madsen aflagde beretning for året 2013 .

Se bilag: Formandsberetning.

Der var ingen kommentarer til formandsberetningen.

Beretningen enstemmigt godkendt med applaus.

ad. 4. Kasserer Evald Hansen gennemgik regnskabet som det er forelagt.

Regnskabet udviste et positivt årsresultat på 4439,36 mod budget 4263,56              

Specielt blev hektarstøtten omtalt, som nu er på plads for den fremtidige afregning

Budget for 2014 blev gennemgået.

Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.

ad. 5. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Blev enstemmigt vedtaget.

ad. 6. Der er ikke indkommet forslag inden udgangen af marts                                        jvf. Vedtægterne af 7 maj 2005 § 12 Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts.

ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

          På valg er :

-       Evald Hansen,           - modtog genvalg.

-       Jens Chr. Eriksen      - modtog genvalg.

ad. 8. Valg af 2 suppleanter

           Nuværende suppleanter er :

-       Annette Johansen  - modtog genvalg

-       Tove Grøgerchen   - modtog genvalg

ad. 9. Valg af revisor

           På valg er

-       Else Wenning        - modtog genvalg.

ad 10. Evt. Under punktet hvor ordret er frit var der indlæg fra

-       Weber Larsen Klintevej 22, havde rosende ord med til bestyrelsen og stillede forslag om at formand samt kasserer fremadrettet blev honoreret på behørig vis.            

-       Jacobsen, Violvej 86 B, anmodede bestyrelsen om at rette henvendelse til kommunen for at undersøge muligheden for at kommunen kunne tilbyde kloaktilslutningen finansieret på favorable betingelse. Forespørgslen er fremsendt og med på dagsorden den 6 juni hvor kommunen afholder det årlige møde med alle sommerhusgrundejer foreninger                    

Formanden afrundede generalforsamlingen med en tak til dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Det kan oplyses at der var 109 deltagere til mødet og at vi næste år vil forsøge os med en mikrofon og dermed forhåbentlig en lidt bedre lyd dækning.  Mødet sluttede med den traditionelle smørbrødsfad, øl, vand samt kaffe, klokken ca. 11.15             

Med venlig hilsen

formand                                                    referent / sekretær 

Inger Madsen                                           Ole Fogh Odgaard

 

Bilag ,  formandsberetning v/ Inger Madsen

Formandsberetning 2014 v/ Inger Madsen

 

Dalgaard grundejerforenings generalforsamling 17 maj 2014

Formandsberetning v/ Inger Madsen  

Efter en meget mild vinter, er sommerhusfolket igen ved at indtage vores smukke område. Derfor også tid til generalforsamling.

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2013 + 1 i start af 2014. Desuden har vi deltaget i det årlige møde med kommunen contra alle sommer huse’ grundejerforeninger.

Der sker meget i vores område i denne tid.

Et positivt tiltag har Gjellerodde grundejerf. gjort med ” Bestig Odden”  - som et bidrag til det store arbejde ”De” har lagt i dette projekt, har vores grundejerfore. doneret 20.000,00 kr.

Projektet blev indviet d. 10 april i år og snoren blev klippet af formanden for teknik og miljø – Jørgen Nørby.

Mange mennesker var mødt op og de unge mennesker tog tingene i brug med det samme.

Badebroen er blevet renoveret med nye vanger m.m. Et beløb på ca. 18.000,00 kr. Den blev sat i vandet d. 3 maj. Det var vistnok en kold omgang for ”de arbejdende” men kaffe og rundstykker holdt humøret oppe.

Vedr. kloakering er man godt på vej – kun 4 dage bagefter i tidsplanen. Som det fremgår af udsendte tidsplan for etape 2, kan vi forvente opstart på Violvej i uge 32. Der vil være en repræsentant fra bestyrelsen til byggemøder fra uge 32, og hovedpunkter fra byggemødet vil blive gengivet på hjemmesiden www. Dalgaard-grundejerforening.dk.

Vi har på budgettet for 2014 afsat yderligere 30.000,00 kr. til at nedlægge dræn i vådområder, hvor der er sammenfald med udgravningerne til kloak.

Der er arbejdet rigtig meget med kontakt til Altibox/ NOE for at lodde interessen for fiberbredbånd. Bl.a. blev vi indbudt til orientering, samme aften, som vandværket havde generalforsamling.

Vi har fået en ny ildsjæl i bestyrelsen. Ole Fogh Odgaard har været primus motor i, at vi hen over vinteren har etableret os med en flot hjemmeside.

Mail adr. er tikket ind fra mange af Jer, det er dejligt, så vi kan informere ad den vej.

Vedr. Planetstien ved vi ikke meget, kun hvad vi har læst i avisen. Det er nok heller ikke noget vi har meget at sige i, da det er kommunal bestemmelse.

Sommerfesten løber af stablen lørd. d. 21 juni kl. 18,00. samme procedure som det plejer: Jens Chr. med hjælpere steger pattegris. Tove og Anette styrer salater og hvad der ellers er. Tak for det, - så kom med godt humør, men husk lige at tilmelde Jer.

TAK TIL BESTYRELSEN FOR GODT SAMARBEJDE!!!!