Referat generalforsamling

 

 Generalforsamling 2012

Lørdag, den 5. maj 2012,  kl. 10.

 

 Dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent.

 

2.   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 7. maj 2011. 

 

3.   Formandens beretning.

 

4.   Kassereren aflægger regnskab.                                       

 

5.   Indkomne forslag.         

 

6.   Fastsættelse af kontingent for 2013 .   (Nuværende kontingent er 500 kr.)

 

7.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  På valg er: Jens Chr. Eriksen og Evald Hansen

 

8.   Valg af 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er:

Annette Johansen  og  Tove Grøgerchen.

 

9.   Valg af revisor.    Else Wenning er på valg.  Gunda Sørensen er på valg i 2013.

 

10. Eventuelt.

 

 Formand Inger Madsen bød velkommen til generalforsamlingen og under pkt. 1:

 

Valg af dirigent,  blev foreslået J. E. Stigaard,  Violvej 84.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og punkterne på dagsordenen

 

blev gennemgået.

 

 ad pkt. 2.       Bemærkninger til sidste referat.  Der var ingen ytringer.                   

 

 ad pkt. 3.       Inger Madsen aflagde beretning for året 2011 – 2012.  Se bilag: Formandsberetnin

 

Hovedpunkter i beretningen: 

 

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøde i perioden.

 

 Det er glædeligt med det store fremmøde til  generalforsamlinge

 

Containere til affald kan udskiftes ved henvendelse til nvraffa

 

Sidste melding vedr. kloakering i området går på at arbejdet udføres i årene 2013 – 2020.

 

Tilslutningsafgift ca. 30.000 kr. pr. grundeje

 

Kommunen planlægger renovering af planetstien til færdsel for gående, cyklister, kørestole og barnevogne Projektet skal forelægges Naturfredningsforeningen

 

Hektarstøtten til vores område er nedsat

 

Kontingent til grundejerforeningen bedes overført via BETALINGSSERVICE.

 

Sommerfest lørdag den 16. juni  kl. 18. Tilmelding senest 9. juni.

 

 Kommentarer til formandsberetningen.

Knak (Bellisvej 59) foreslår at eventuelt indkomne forslag anføres i dagsordenen.

 

Det har også hidtil været gennemført.Eskild Pedersen (Violvej 5) ønsker hovedpunkterne i formandsberetningen anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.      

 

Beretningen godkendt.

 

ad pkt. 4        Evald Hansen meddeler at vores hektarstøtte er udtaget til stikprøvekontrol.

 

Vi har hidtil fået for meget udbetalt. Arealet er nu nedsat fra 6,76 til 4,7 ha.                Sagen er sendt til høring. Vi afventer foreløbig et svar. Udgifterne gennemgåes med særlig bemærkning til porto, kontorartikler, telefon. De øgede udgifter skyldes især opdatering af bestyrelsesmedlemmernes vederlag for telefonudgifter.

Hanne Poulsen (Violvej 74) foreslår kommunikation gennem e-mail til afløsning                   for postforsendelser.   Vi anvender fortrinsvis forsendelser som B-post.                      Henning Overgaard (Violvej 52) ønskede nærmere redegørelse for den nedsatte              hektarstøtte. Evald Hansen besvarede.

BBudget for 2012 blev gennemgået.  Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.

 

ad pkt. 5        Der er ikke indkommet forslag.

 

ad pkt. 6        Evald Hansen foreslår uændret kontingent. Vedtaget.

 

ad pkt. 7        Jens Chr. Eriksen og Evald Hansen modtager genvalg. Ingen modkandidater.

 

ad pkt. 8        Nuværende suppleanter genvalgt.

 

ad pkt. 9        Else Wenning modtager genvalg.

 

ad pkt. 10      Bemærkninger til eventuelt.   Esther Pedersen (Violvej 5) ønsker en bedre skiltning ved skellet mellem Bellisvej og Violvej af hensyn til orientering for gæster til området. Samtidig ønskes en bedre afmærkning af lige/ulige husnumre på Violvej.           Byskov (Violvej 9) beklager manglende opdatering på GPS-systemet vedr. lukning               af færdselsvejen gennem Halgaard. Det betød væsentlig forsinkelse ved et akut           ambulancetilkald. Tildragelsen skal indrapporteres til Kommunen med henblik på opdatering.

 

Odgaard (Bellisvej 51) har spørgsmål vedr. kloakering. Kloakeringen foretages udelukkende for spildevand.

 

Generalforsamlingen er slut kl. 10:40.

 

Formanden udtaler tak til Stigaard for ledelsen med ”rolig hånd”.

 

Herefter selskabeligt samvær og forplejning med smørrebrød og drikkevarer.

 

Der var mødt 69 deltagere til generalforsamlingen.