Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 28 april 2019

                                                                                             Lemvig den 28. april 2019 

Referat fra ordinær generalforsamling Cafeteriet ” Odden ” søndag den 28. april kl. 10.00 

Med solskin og høj blå himmel blev der budt velkommen til årets generalforsamling som blev indledt med Thøger Larsen sangen ” Du danske sommer, jeg elsker dig” 

Dagsorden: 

ad 1   Valg af dirigent

 • Efter forslag fra bestyrelsen blev Jens Erik Stigaard valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Dirigenten forespurgte forsamlingen om der var indsigelse mod lovlig gennemførelse af generalforsamlingen på trods af at vores vedtægter siger, at generalforsamlingen skal afholdes i tidsrummet maj eller juni. Der var ingen indsigelse til gennemførelse.

ad 2   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 6. maj 2018

 • Der var ingen bemærkninger.

ad 3   Formandens beretning.

 • Formand Ole Fogh Odgaard aflagte beretning for året 2018. Beretningen blev godkendt med applaus. Se vedlagte / nedenstående bilag – Bestyrelsesberetning for 2018.
  • Bemærkninger / forslag fra medlemmer.
   • Henning Sand Violvej 62, Høflig anmodning om at nedsætte hastigheden til de tilladte 20 km. Høje hastighed er ens betydning med STØV
   • Jytte Olesen, Violvej 7. Opfordrer til at vi registrerer når der er u hensigts messigt kørsel med større køretøjer i forb. med bygningsarbejder.
    • Det blev opfordret til at episoder hurtigst muligt bliver gjort til bestyrelsens kendskab.
  • Børge Madsen Violvej 122, Opfordrer til, at der findes en løsning på de både der er henlagt på bådpladsen år efter år uden anvendelse.  Måske en afgift kan få indehaverne til at tage vare for deres ”henlagte” både!
  • Laurids Olesen Violvej 7, Ville ikke stå tilbage for konen – Har fremsendt forslag for fodgængerovergang for enden af planetstiens udmunding ved Gjelleroddevej og over til Odden. Bestyrelsen kunne meddele, at forslaget er fremsendt kommunen til den årlige æblekage i maj.   

ad 4   Aflæggelse af regnskab

 • Kasserer Evald Hansen, gennemgik regnskabet som forelagt. Regnskabet udviser et overskud på kr. 63562,00 mod budget 0,00. Overskuddet er bl. andet grundet mindre forbrug for vores fællesarealer og et tilskud fra Lemvig kommune der rettelig tilhører regnskab 2017.
 • Budget for 2019 blev gennemgået. Regnskab og budget blev vedtaget.

ad 5   Fastsættelse af kontingent for 2020.

 • Bestyrelsen stillede forslag for uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

ad 6   Indkomne forslag

 • Der var ingen forslag modtaget 

ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer,

 • På valg er:
  • Flemming Borum    - modtager genvalg.
  • Preben Hornshøj    - modtager genvalg.
  • Ole Fogh Odgaard - modtager genvalg
 • Flemming Borum – Preben Hornshøj – og Ole Fogh Odgaard blev genvalgt 

ad 8   Valg af 2 suppleanter

 •  Nuværende suppleanter er
  • Annette Johansen
  • Tove Grøgerchen
 • Anette Johansen og Tove Grøgerchen blev genvalgt

ad 9   Valg af revisor. På valg er Gunda Sørensen, modtager ikke genvalg.

 • Bestyrelsen stille forslag for valg til Hans Jørgen Bech Violvej 19. Han Jørgen Bech blev valgt.

ad 10 Evt.   

 • Formanden takkede vores revisor Gunda Sørensen for hendes trofast revisionspost gennem 10 år. Der bliver overbragt en blomsterhilsen og generalforsamlingen sendte en applaus til Gunda Sørensen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen hvorefter formanden takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Herefter blev vi beværtet med velsmurte smørbrød – øl – vand og kaffe fra Oddens køkken.              

Det kan oplyses at bestyrelsen efterfølgende har konstitueret sig med uændrede poster.

PS det oplyses at vi var 67 fremmødte til generalforsamlingen.

 

 

Bestyrelses beretning for 2018

Bestyrelses beretning for 2018 

I er mødt talstærkt op til årets generalforsamling, det vidner om en stor ægte interesse for vores skønne område - tak for det

– der skal gøres status på årets indsatser, såvel de fysiske udfordringer som de økonomiske konsekvenser.

Vi har i 2018 haft 4 bestyrelsesmøder og en hel del ”snakke sammen møder” hen over året.

I store træk vi har arbejdet med:

Fællesarealer, den tørre sommer gjorde græsslåningen på vores fællesarealer til en overkommelig opgave. Og vi kan glæde os over at, de grundejere der støder op til fællesarealer, giver en ekstra hånd med. Lige som alle, tager ejerskab for græsarealerne ud for egen grund langs med vores veje.

Vi har fået en ny klippeaftale på strandarealet hvor vi har aftalt græsklipning med en pensioneret landmand hvorfor vores forventninger er skyhøje for en veltrimmet plæne.

Vores sprøjtemand drager ligeledes omsorg (inden for lovens rammer) for at holder arealerne fri for de værste ukrudtsplanter.  Lige som LMS med hans robot klipper æder alt over alt hvor den kører på skrænterne l slugten. Flere lodsejere med ubebyggede grunde har lavet aftale med ham om at klippe deres arealer de to gange årligt.

Der har gennem året ingen klager været over træer eller hæk højder, – herligt at der vises og udøves forståelse for og fra alle. Så mangler vi blot lige de sidste fastgørelser, af de lavt flyvende skrallespande. -    Et forslag kunne være at når du ikke anvender dit sommerhus i en periode så sæt skraldespande væk, - skraldemanden vil kunne spare rigtig mange skridt.

Kloakeringen er et overstået kapitel og vi må konstatere at det virker upåklageligt. LVS har leveret et ny dæksel, så pumpebrønden ved Bellisvej nu er tæt og lugt fri.

Drænlednings systemet har fungeret fint. Vi kan igen i år glæde os over at stien ned til stranden har holdt, på trods at den megen nedbør i efteråret, -strækningen har bestået sin prøve.

Arbejdsdagen sidste år d. 5. maj, var en rigtig dejlig dag hvor sommeren kom til Gjellerodde. Vi var 46 arbejdsivrige deltagere. Vi fik lavet en masse, som har forbedret og forskønnet området. Bro opsætning med indviet på dagen – træfældning og flisning – håndlister ved gangsti til slugten samt en uforglemmelig frokost. 

I efteråret måtte vores brofolk kæmpe bravt med ekstremt højvande. Men gennem flere omgang lykkedes det dog til sidst – dog med kolde fingre og vandfyldte vaders til følge.

Efter mange års vedholdende, saglig argumentation er det nu en realitet, vores sti langs vejstrækningen fra Klintevej til Odden er på vej. Vi glæder os over at kunne tilbyde vores bløde trafikanter en sikker transport langs vejen. Samtidig har vi fået mulighed for at dræne vores fællesareal og få græs i hele arealet.   

Projekt ”Naturrum Gjellerodde”

Bestyrelserne for alle fire grundejerforeninger + hyrder + Odden + Gjellergård + jægere + digelag + fiskere har i sommeren 2017 været en del af projektet der er udarbejdet som oplæg. Og så er der ikke sket en dyt siden. Jo Lemvig kommune har købt FDF spejderhuset og et tilstødende skovareal – og har sat 1,3 mil at til projektet.

Vi er efter flere henvendelser i dec. 2018 blevet sat i udsigt at nu vil der ske noget.  Men!!

Vi har fra Lemvig kommune fået vores første ejendomsvurdering på fællesarealerne 75002 m2 værdisat til kr. 0. Man bliver helt nervøs over hvad det fremadrettet kan udvikle sig til!

I efteråret 2018 kunne vi på vores kontoudtog se at banken syntes det var en god ide at vi skulle betale for at have vores penge stående på kontoen. Vi valgte derfor at flytte vores arrangement til en mindre lokal bankafdeling hvor vi har kunnet lave en foreningsaftale. Bankskiftet har forløbet uden at Evald har været indlagt og vi kan glæde os over at de mange transaktioner ved årets kontingent indbetalinger ikke er kørt af sporet.      

At vores område til stadighed bliver løftet og at det er unikt, er der ingen tvivl – i den forbindelse vil jeg også gerne rette en stor tak til Sussanne og Bruno her på Odden for deres bidrag – det er flot som i driver stedet og vi glæder os over de til stadighed vedligeholdte bygninger.

Vi vil også gerne sige Annete og Oluf tak for at de år efter år tilbyder os vinteropbevaring af vores borde / bænkesæt.

Gunda Sørensen – efter 10 år på posten som vores revisor har Gunda valgt at stoppe, vi er dig en stor tak skyldig for kyndig gennemgang og gode retningsvisende kommentarer til vores aflagte regnskab.

Til sidst -en stor tak for godt samarbejde til en meget engageret bestyrelse og deres ”bedre halvdele”.

 TAK FOR DET.