Referater - Generalforsamling

Generalforsamling 2013

Referat 2013

Referat fra ordinær generalforsamling i Dalgaard Grundejerforening

lørdag, den 11. maj 2013,  kl. 10.

 

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Bemærkninger til referat fra ordinær generalforsamling den 5. maj 2012.                                                    

3.   Formanden aflægger beretning:

      -     Set og sket i området.

      -     Skiltning i området            

      -     Entreprenørarbejde: Grundejere må ikke på eget initiativ rekvirere entreprenør til

             udførelse af arbejde, som hører under Dalgaard Grundejerforenings forvaltning.

      -     Opstilling af badebro.

      -     Grundejerfest.     

4.   Kassereren aflægger regnskab.                                       

5.   Fastsættelse af kontingent for 2014 .   (Nuværende kontingent er 500 kr.)      

6.   Indkomne forslag.   Ingen.

7.   Orientering om kloakering.

8.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  På valg er:

                                                              Inger Madsen og Evald Jensen.

                                                              Nis Møller kan ikke genvælges.

9.   Valg af 2 suppleanter.                    Nuværende suppleanter er:

                  Annette Johansen  og  Tove Grøgerchen.

10.  Valg af revisor.    Gunda Sørensen er på valg.  Else Wenning er på valg i 2014.

11 . Eventuelt.

 

Formand Inger Madsen bød velkommen til generalforsamlingen og under pkt. 1:

Valg af dirigent,  blev foreslået   J. E. Stigaard,  Violvej 84.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.   Dirigenten takkede for valget og  konstaterede,

at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.  Der er ikke indleveret fuldmagter.

Punkterne på dagsordenen blev oplæst.

 ad pkt. 2.       Bemærkninger til sidste referat.  Der var ingen bemærkninger.         

 ad pkt. 3.       Inger Madsen aflagde beretning for året 2012 – 2013 .

Se bilag: Formandsberetning.

                      Kommentarer til formandsberetningen:

                      Viggo Jensen, Bellisvej 106 havde bemærkning til vejenes stand.

                      Udførelsen af render til vandafledning og som bom udmærket,

                      men vejvedligeholdelsen slutter desværre opefter fra Kloster (nr. 98)! 

                      Beretningen enstemmigt godkendt.

ad pkt. 4        Evald Hansen  gennemgik regnskabet som det er forelagt i indkaldelsen.

                      Hektarstøtten er nedsat pga. uretmæssig udbetaling.

                      Der er søgt om støtte på 4,7 ha for 2013 som forventes godkendt.

                      Gennemgang af indtægter med fokus på sommerfest,kontingent,                   renteindtægter.

                      Gennemgang af de enkelte punkter under .                                          

                                                                                                                                       Side 2

                      Budget for 2013 blev gennemgået.

                      Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.

ad pkt. 5        Evald Hansen foreslår uændret kontingent. Vedtaget.

ad pkt. 6.       Der er ikke indkommet forslag inden udgangen af marts, jvf. VEDTÆGTER.

ad pkt. 7.       Jens Chr.gennemgik projektet med kloakering ifølge oplysningerne fra mødet med

                      Lemvig Vand og Spildevand.

                      Rørføringen gennemføres i 3 etaper.   Foreløbig plan:

                      Etape 1, 2013: Holmsøre.  Kloakeringen gennemføres med 2 pumpestationer.

                      Etape 2, 2014: Søgaard og Dalgaard. Der oprettes 4 pumpestationer ifølge plantegning.

                      Etape 3, 2015: Gjellerodde. Der oprettes 4 pumpestationer.

                      Der er fra Dalgaard Grundejerforenings side henstillet, at der ikke udføres kloakerings-

                      arbejder i juli måned. Det er fastslået, at vejene fotograferes inden påbegyndelsen af

                      arbejdet, så vejene kan afleveres i samme stand efter udført arbejde.

                      Tilslutningsafgiften er anslået til 35.000 – 40.000 kr. pr. grundejer  plus udgift til

                      rørføring inde på egen grund.

                      Rørføringen vil visse steder ligge i 5 meters dybde af hensyn til frit fald på spildevandet.

                      Grundejere kan som udgangspunkt selv vælge entreprenør til arbejdet på egen grund.

                      Alle grundejere (ca. 800) inviteres til møde efter indkaldelse fra Kommunen.

                      Efter Jens Chr.’s  orientering tildelte dirigenten forsamlingen  5 min. ”summemøde”.

                      Det blev udnyttet til en livlig debat ved bordene.

                      Bemærkninger til pkt 7 vedr. kloakering:  

                      Odgaard,    Afregning af vandafledningen?  Ved aflæsning af vandmåleren.

                     Bjerreskov,    Vedr. nuværende septiktanke.  Disse sløjfes.

                      Pedersen,    Nogle grundejere har samletanke.  Sløjfes også.  Alle tilsluttes.        

                      Det er stadig et åbent politisk spørgsmål, om grundejere med

                     nyetablerede septiktanke kan få udsættelse med tilslutning til kloaksystemet.

                      Knak,  Har lavtliggende ejendom. Knak udtrykte bekymring m.h.t.                hans muligheder for at komme af med vandet.  Kan vandet løbe frem til hovedledningen?  Kommunen sørger  for tilstrækkelig pumpekapacitet.

                      Viggo Jensen,                     Septictank ligger meget lavt!  

                      Bestyrelsen vil på stormødet med Kommunen stille spørgsmål  vedr. finansieringen af pumpning fra lavtliggende tanke frem til hovedledningen.  (Om stormødet, se formandens beretning).

                      Schubert,                            To-strenget system?  Der er udelukkende tale om etablering

                      Bellisvej 91                         af en én-strenget rørføring til spildevand.

 

                      Weber-Larsen,                    Taler om reservoirer og vandtårne som udsigtspunkter i lighed  med hjemlandet Schweiz. Nu er her jo ikke tale om fremføring af ledning til drikkevand,  men kun om afledning af spildevand under terræn.

                                                                                                                                                Side 3      Overgaard,  Hvis huset ligger lavt, skal der så pumpes fra egen grund?

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen rettet henvendelse til Lemvig Vand & Spildevand for at få besvaret de gentagne spørgsmål vedr. kloakering.

Projektingeniør Jesper Primdahl har givet følgende svar:

Hvis sommerhuset ligger meget lavt på grunden i forhold til vejen, kan det blive nødven-

digt at pumpe vandet. Det er dog en løsning, som vi forsøger at undgå, da driftsudgifterne

er store.   Såfremt det bliver nødvendigt at pumpe vandet, afholder vi alle udgifter dertil,

og det medfører derfor ingen udgifter for grundejeren.

Spørgsmål til projektet må gerne sendes til Jesper Primdahl på   Jepr@lvs-as.dk ,    eller

 Att. Jesper Primdahl.    Direkte  96 90 80 03,                                                                                                                                                                                                

ad pkt .8.       Valget til bestyrelsen.

                      Inger Madsen og Evald Jensen modtog genvalg.

                      Nyvalgt er Ole Fogh Odgaard,  Bellisvej 51.

ad pkt. 9.       Annette Johansen og Tove Grøgerchen er genvalgt som suppleanter.

ad pkt. 10.     Gunda Sørensen er genvalgt som revisor.  Else Wenning er på valg i 2014.

ad pkt. 11.     Bemærkninger under eventuelt.

Overgaard, Violvej 52. Har observeret at der parkeres på de grønne områder.

 Overgaard opfordrer til,  at der ikke må parkeres på områdets fællesarealer på grund af    brandfare ved ophedede udstødningsrør.

                      Thisgaard, Jytte Thisgaard genfremsætter sin beklagelse over en generende ”10 m høj fyrreklump” på nabogrunden, Violvej 34.  Jytte har atter rettet henvendelse til Kommunens tekniske forvaltning med sin klage. Forvaltningen har fremsendt klagen til ejeren af Violvej 34.  Jytte har modtaget kopi af brevet til ejeren. Jytte fremførte indholdet af dette brev for generalforsamlingen. Jytte har modtaget et svarbrev fra ejeren, som hun mener har været bistået af en advokat. Ejeren har selv formuleret et forsvar for træbevoksningen med henvisning til nyttige egenskaber som læ og skygge og til hindring for naboers nysgerrige blikke / indkik. Kommunen har ikke kompetence til at skride ind mod bevoksning på grunde, hvor højdebestemmelser om bevoksning har hjemmel i gamle lokalplaner.  Og nu et resumé:  Første gang Jytte fremsatte klage over bevoksning på nabogrunden var på general- forsamlingen den 19. maj 2007. Nabostriden var igen til behandling på generalforsamlingerne den 17. maj 2008 og  den 9. maj 2009. Det er en sag, som har været behandlet i bestyrelsen med adskillige tiltag. Bestyrelsen ophørte med at deltage i denne nabostrid efter en henvendelse til advokat Pernille Bloch ved retsmæglingen i Holstebro. Der er redegjort for hele forløbet i referatet fra generalforsamlingen den 9. maj 2009,  inkl. bilag. Denne konflikt afklares i yderste konsekvens kun ved privatretsligt søgsmål.

 

                                                                                                                                           Side 4           Weber-Larsen,  Hr. Heinz indledte sine bemærkninger med en tak til bestyrelsen for det arbejde, der udføres, inkl. henvendelser skriftligt og  telefonisk i tide og utide, som han udtrykker det. En tak som fremkaldte forsamlingens applaus. Dernæst efterlyser Weber- Larsen et intensivt arbejde til fremme af turismen i området. Det er også af betydning for øget mulighed for sommerhusudlejning. Han opfordrer også grundejerne til at holde bevoksning nede med henblik på størst muligt udsyn fra naboens grund.                Efter samtaler med besøgende tyske turister, som kommer her for at opleve natur og landskab samt nyde ro og stilhed i weekenden, har han denne opfordring:      

 På grund af larm og motorstøj bør græsslåning ikke foretages fra lørdag kl. 17 til mandag morgen.      Sådan er regelsættet i hjemlandet Schweiz. Det er en væsentlig del af hensyntagen til hinanden! Weber-Larsen opfordrer bestyrelsen til at anmode turistforeningen om at sætte bænke op på en række udsigtspunkter.                                                           

 Viggo Jensen, Jensen har fra sin grund bemærket, at der er blevet mere lavvandet seneste år på det sted, hvor badebroen sættes ud. Kan broen flyttes til større vanddybde?

  Bjerreskov, Forespørger om bestyrelsen vil finansiere fællesindkøb af sneglegift.            Fælleskøb har tidligere fundet sted.  Men afsætningen var ikke tilfredsstillende! 

Afrunding.    Formanden oplyser, at Gjellerodde Grundejerforening har planer om at oprette en ”skovlegeplads” på arealet ved cafeteriet og med aktivitet op ad skråningen.     Det bliver uden ”gynger og karruseller”. Man anmoder Dalgaard Grundejerforening om at tilkendegive interesse for sagen.

Herefter rettes en særlig tak til dirigenten Stigaard for en saglig, konsekvent og med ”promoverende pædagogiske indslag” ledet generalforsamling!

  Der var 106 deltagere.  Slut kl. 11:10.